Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i den del av det moderne kunstfeltet som omfatter kunstmuseer, deres hensikt, rolle og betydning, oppbyggingen av private samlinger, institusjonssamlinger, kunstmarkedet og de ulike aktører.

Hovedvekten ligger på 1900-tallet og etterkrigstiden, men med historiske linjer tilbake til 1700-tallet. Temaer som museumsbygg, utstillingspraksiser, genre og typer av kunstmuseer der spesialmuseer blir stilt opp mot hybride museer blir gjennomgått.

Også private og offentlige visningssteder for samtidskunst blir belyst, samt ulike former for omsetting av kunst og relasjonen marked og kunst.

Samlingspolitikk og forvaltning blir drøftet og belyst gjennom case – studies. Likeså temaer som katalogiseringspraksiser, forskning i og på kunstmuseene og ulike former for tekstproduksjon og publikasjon knyttet til museer, gallerier og massemedier. Gjennom hele emnet vil de ulike roller kunsthistorikere har inntatt og inntar i den omtalte del av kunstfeltet bli poengtert.

Hva lærer du?

Ved å ha gjennomført emnet skal studenten ha opparbeidet evnen til å:

  • utvise historisk, teoretisk og praktisk innsikt i mangfoldet av offentlige og private institusjonstyper
  • redegjøre for teoretiske perspektiver på så vel institusjoner som sirkulasjonen av kunst både innen institusjonsfeltet og markedet.
  • presentere, analysere og drøfte ulike kategorier tekstproduksjon, som igjen vil sette studenten i stand til å forberede seg på de muligheter som ligger i det sterkt differensierte kunstfelt vi i dag operer med.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4250 – Kunstsamlinger og museer

Undervisning

Undervisningen består av 14 dobbelttimer forelesning og seminarer.

Undervisningen vil til dels skje i form av en veksling mellom bolker av forelesninger og lese- og skriveøvelser. Det forventes at studenten besøker ulike typer av utstillinger som finner sted i Oslo i løpet av perioden, da disse kan bli benyttet som eksempler.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2250 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Hjemmeeksamen besvarer du i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av hjemmeeksamen. Se informasjon om  Inspera nedenfor og på semestersiden.

Tidligere eksamensoppgaver.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Informasjon om KUN2250 kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk