KUN4030 – Faghistorie og metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i en analyse og kritisk drøfting av nyere teoridannelser innenfor området av kunsthistorie.

Emner som vil bli berørt, er forholdet mellom tegn og bilde, blikk og kropp, performativitet, den kulturelle og ikoniske vending innenfor kunsthistorien, samt nyere fortolkningsteorier.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • Erverve inngående kunnskap om nyere kunsthistories vitenskapelige og kunstfaglige teorier og metoder, samt utvikle evnen til å analysere og forholde deg kritisk til disse.
  • Selvstendig kunne anvende teoriene og metodene i din egen masteroppgave.
  • Oppøve evnen til skriftlig fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha opptak til Kunsthistorie og visuelle studier (master - to år) ved UiO for å ta dette emnet.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Undervisningen består av ca. 28 timer, fordelt på forelesninger og seminarundervisning.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk oppmøte i undervisningen 10 av 14 ganger. NB! Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen.

Hvis du er borte fra undervisningen mer enn den tillatte grensen må du søke om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte..

Den obligatoriske aktiviteten er gyldig i det semesteret den godkjennes, samt i de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4030 er en tre dagers digital hjemmeeksamen

(6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste, illustrasjoner og noteapparat).

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Obligatorisk for førstesemestersstudenter på masterprogrammet i kunsthistorie.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk og engelsk