KUN4086 – Modernisme: Kunsthistorisk ekskursjonsemne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KUN4086 Modernisme: Kunsthistorisk ekskursjonsemne vil gi deg fordypet kunnskap om modernismens billedkunst og arkitektur fra rundt 1850 til 1940, samt teorier knyttet til denne perioden. Forholdet mellom teori, metode og gjenstandsområde vil være sentralt.

Emnet er et ekskursjonsemne hvor undervisning ved UiO kombineres med eventuell ekskursjon.

Det er anbefalt at du tar emnet i første studieåret på masterprogrammet i kunsthistorie, som en forlengelse av KUN4010 Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving og KUN4030 Faghistorie og metode. Emnet er særlig anbefalt til masterstudenter som skal skrive masteroppgave innenfor modernismens billedkunst og/eller arkitektur.

Våren 2022 går ekskursjonen til Paris i uke 18.

Hva lærer du?

Ved å bestå eksamen i emnet vil du:

  • Kjenne til en rekke teoretiske og metodologiske tilnærminger til høymodernismen
  • Ha skjerpet kritisk sans overfor metoder og teorier knyttet til modernismen

  • Ha inngående kjennskap til sentrale verk innenfor modernismens billedkunst og arkitektur

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i kunsthistorie eller andre relevante fagområder.

Gode leseferdigheter i engelsk er anbefalt.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot:

Undervisning

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger og seminarer samt en eventuell ekskursjon. I seminarrundervisningen legges det opp til forberedte presentasjoner knyttet til aktuelle gjenstandsområder. Grunnet Covid-19 tas forbehold om at emnet og ekskursjon lar seg gjennomføre vårsemesteret 2022.

 

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Muntlig fremlegg
  • Innlevering av utkast til semesteroppgave
  • Deltagelse på ekskursjonen

Utkast til semesteroppgaven skal du levere i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av utkastet.

 

Når du skriver semesteroppgave har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærere i forbindelse med undervisningen.

 

Den obligatoriske aktiviteten er kun gyldig det semesteret du får den godkjent.

 

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4086 er en semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal være på 8-10 sider, ikke medregnet mellomrom, noter og litteraturliste. Hver side skal være på ca. 2300 tegn.  

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Du må selv organisere og betale reise tur/retur og opphold i Paris.

Du må også selv betale for andre kostander knyttet til ekskursjon til Paris.

Deltagelse på undervisning i utlandet gir ikke dispensasjon fra obligatorisk aktivitet eller utsatt eksamen på andre emner du måtte være meldt til.

Vær oppmerksom på informasjon om KUN4086 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Skandinavisk