Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

“Making Sense Now”: Studier i samtidsæstetikken

Som en fortsættelse af æstetikkens historie tilbyder emnet praksis i æstetisk analyse samt fordybet kendskab til samtidens estetikk. Titlen på emnet våren 2019 er ««Making Sense Now»; Studier i samtidsæstetikken.» Aktuelle temaer for våren 2019 vil være kontakt, ‘touch’, gestus, æstetik og neo-liberalisme, inorganisk æstetik, ‘force and feeling’, ‘sensible and figural’, ‘dark ecology’, ‘infinite and aeshetics’, ‘aesthetics and drives’.

Emnet er tværfagligt og henvender sig til Master- og PhD studerende indenfor medievitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, musikk samt filosofi.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • Opparbeide deg avansert kunnskap omkring sentrale begreper og temaer innenfor nyere estetiske teorier
  • Kunne forholde deg kritisk til sentrale begreper og temaer innenfor nyere estetiske teorier
  • Erverve relevant faglig verktøy for å kritisk analysere originaltekster
  • Få innsikt i estetisk analyse av forskjellige typer gjenstandsområder
  • Se nytten av å kunne bruke nyere estetiske begreper og problemstillinger i din egen masteroppgave

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha tatt et av de følgende 3 emnene:

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i estetiske studier, eller tilsvarende

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot EST4000 – Estetiske teorier (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen foregår i 3-timers økter, til sammen 9 ganger med forelesning etterfulgt av gruppeøvelser.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk fremmøte 7 av 9 ganger

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen.

(6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste, illustrasjoner og noteapparat).

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Skandinavisk