LAT2404 – Senantikke og middelalderlatinske tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser 60-75 sider* prosa og poesi fra perioden ca. 400-1400. Ulike sjangre er representert, for eksempel kristne hymner, epos, historieskrivning, biografi og brev. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

• oversette pensumtekstene til norsk eller engelsk, og fortolke dem
• beherske det sentrale ordforråd i tekstene
• gjøre rede for språklige og stilistiske trekk i tekstene
• gjøre rede for utviklingen fra antikk metrisk poesi til rytmisk dikt
• gjøre rede for kristendommens betydning for utviklingen av språk, stil og innhold i tekster fra senantikken og middelalderen
• diskutere hvordan antikke litterære sjangere (for eksempel epos, historiske tekster, biografi, brev) er blitt forvaltet under perioden og hvordan nye (eksempelvis hymner og preken) nye har blitt til

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler på det sterkeste at du har 40 studiepoeng på 1000-nivå før du tar dette emnet, særlig anbefalt er LAT1105 – Latinsk grammatikk I.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen i dette emnet vil bli digital som følge av COVID-19-pandemien.

Undervisningen i dette emnet gis som:

Undervisningsformen krever aktiv deltagelse av deg som student og vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • innlevering av utkast til semesteroppgaven. Utkastet leveres i Canvas ca. midtveis i semesteret.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Dersom utkastet ditt ikke godkjennes ved første innlevering, får du anledning til å forsøke på nytt. Det gis veiledning på bakgrunn av innlevert utkast.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er kun gyldig det aktuelle semesteret fordi aktiviteten er direkte knyttet til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave. Oppgaveteksten leveres ut av faglærer. Besvarelsen skal være på 8-10 sider à 2300 tegn, ekskl. litteraturliste.

Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt på semestersiden og i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (til og med 2012 var eksamensformen 4 timers skriftlig eksamen)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Engelsk