Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en systematisk gjennomgang av og fordypning i latinsk syntaks med fokus på oppbygningen av sammenhengende tekster og stilistiske virkemidler. Emnet gir øvelse i å oversette fra latin til norsk og fra norsk til latin. Vi leser utdrag fra klassisk latinsk prosa med særlig vekt på tekststruktur og stilistikk.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

  • Du kan identifisere alle relevante grammatiske konstruksjoner og gjøre rede for hvordan de brukes til å konstruere sammenhengende latinske tekster.
  • Du kan identifisere og gjøre rede for bruken av stilistiske virkemidler i latinske tekster.
  • Du er i stand til å oversette sammenhengende tekster fra norsk til latin ved hjelp av alle relevante grammatiske konstruksjoner og stilistiske virkemidler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 60 studiepoeng i latin for å kunne ta dette emnet. Vi forutsetter at du har grammatikkunnskaper tilsvarende LAT2105 – Latinsk grammatikk II. Har du ikke bachelor fra UiO, må du kontakte faglærer.

Overlappende emner

Overlapper med 5 sp LAT4104 – Oversettelse til latin III (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen i dette emnet gis som 10 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student, og vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • innleveringer; minst 4 av 6 må være godkjente for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Mappeeksamen. Mappen skal bestå av to deler på til sammen 10 sider:

Del 1: Språklig (grammatisk, stilistisk, evt. også metrisk) kommentar til ett eller flere utdrag fra latinske originaltekster. Oppgaven blir gitt av lærer. Denne besvarelsen skal være på maks 5 sider à 2300 tegn (uten mellomrom).

Del 2: En oversettelse av en lengre, sammenhengende norsk (engelsk/dansk/svensk) tekst til klassisk latin (1-2 sider). Oversettelsen skal følges av en begrunnelse for valg av ord og grammatiske konstruksjoner. Den delen av mappen skal ha et omfang på maks 5 sider.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet gis ordinært i høstsemesteret til førstesemesterstudenter ved masterprogrammet.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)