Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arabisk A er et første møte med moderne arabisk språk i både skriftlig (standardarabisk) og muntlig (talemål) form. Standardarabisk er det offisielle språket i land i Midtøsten og Nord Afrika, og arabisk brukes i religiøse sammenhenger i islamske land over hele verden.

Etter en innføring i alfabet og uttale legges hovedvekten på praktisk beherskelse av moderne arabisk, både skriftlig og muntlig. Emnet omfatter også en innføring i grunnleggende grammatiske strukturer, og en introduksjon til den arabiske kulturen presentert gjennom eksisterende audiovisuelle opptak i undervisningsbøkene.

Emnet må sees i sammenheng med ARA1020 – Arabisk B, som fortsetter gjennomgangen av grunnleggende grammatikk, samt praksis i de fire språkferdighetene, lytting, snakking, lesing, og skriving, og legger grunnlag for videre fordypning i ARA1030 – Arabisk C og til utenlandsopphold (ARA2010 – Arabisk D).

Det gis seminartimer i både standardarabisk og et arabisk talemål (egyptisk eller syrisk) gjennom hele semesteret, samt seminartimer i grammatikk.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

 • ha utviklet en grunnleggende lytteforståelse og et begrenset, grunnleggende ordforråd for å kunne føre helt enkle samtaler som omhandler et begrenset antall situasjoner på egyptisk eller syrisk talemål, samt på standardarabisk.
 • være i stand til å lese og skrive enkel arabisk tekst.
 • ha tilegnet deg kunnskaper om deler av den grunnleggende grammatikken for standardarabisk og talemål (egyptisk eller syrisk).
 • kjenne til vitenskapelig transkripsjon (gjengivelse av arabisk uttale med latinske bokstaver).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Programstudenter som følger anbefalte studieløp vil bli prioritert.

Når du registrerer deg til emnet i Studentweb, må du velge hvilken dialekt du ønsker å studere. 

Dersom du ikke møte opp til felles grammatikkundervisning den første uken, vil du miste studieplassen på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode lese- og skriveferdigheter i engelsk.

Grunnleggende ferdigheter i norsk grammatisk analyse

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det fremkommer av detaljert timeplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som eventuelt tilbys digitalt. 

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning i ARA1010 høsten 2020, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Totalt 6 timer undervisning i uken:

 • Forelesninger: 1 time felles grammatikkforelesning
 • Seminarundervisning: 4 timer seminarundervisning
 • Språklab: 1 time språklab

Den første uken (uke 34) er det obligatorisk intensiv grammatikkundervisning med tyrkisk og persisk.

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes at du gjør lekser gitt i Canvas og møter forberedt til undervisningen. Det legges opp til gruppearbeid og regelmessige tilbakemeldinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på minst:

  • 4 av 5 grammatikkforelesninger i uke 34
  • 10 av 12 grammatikkforelesninger
  • 20 av 26 seminar
  • 10 av 12 språklab
 • 70% av oppgavene som gis i undervisningen og på nettsidene til Al-Kitaab 

Fritak

Har du arabisk som morsmål? Da kan du søke om fritak fra oppmøte på språklab og seminarundervisningen. Dersom du får innvilget fritak, må du gjøre andre oppgaver etter avtale med faglærer. I tillegg må du delta i minst 10 grammatikkforelesninger.

Fristen for å søke instituttet om fritak via dette nettskjemaet er 1. september. Nettskjemaet åpner ved semesterstart.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevanluering høsten 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk og arabisk