Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hindi D går over to semestre (30 studiepoeng på våren og 10 studiepoeng på høsten). Hele våren er du på obligatorisk studieopphold i Varanasi i India. Hovedfokus under oppholdet i India er moderne talespråk og muntlige ferdigheter. Målet er å kunne bruke hindi med en viss trygghet utenfor klasserommet.

Oppholdet i Varanasi gir deg også førstehåndserfaring med det myldrende dagliglivet i Indias helligste by. Det gir en kulturforståelse du aldri vil kunne få i bøker.

Det påfølgende høstsemesteret fortsetter vi å lese moderne litterære tekster (noveller, drama, aviser, filmmanus, o.l.). Tekstene kan du velge i samråd med læreren.

Gjennomgang og bruk av språkdatabaser.

Praktisk informasjon om studieoppholdet i India og søknadsskjema finner du her.

Hva lærer du?

  • å kunne føre samtaler om mer spesialiserte temaer
  • tilstrekkelige språkkunnskaper til å kunne lese tekster av høyere vanskelighetsgrad på egen hånd
  • et avansert ordforråd
  • forståelse av hovedtrekkene i språkhistorien
  • kjennskap til litteraturhistorien
  • beherskelse av relevante faglige verktøy, som språkdatabaser
  • bredere kulturkunnskap

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i StudentWeb må studentene søke instituttet om opptak på eget skjema (se "Praktisk informasjon om studieoppholdet I India og søknadsskjema" over for mer informasjon).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. 

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning i HIN2010 høsten 2020, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Vårsemesteret består av et studieopphold i India. Det er obligatorisk oppmøte på 80 % av undervisningen i India. 

Studentene må fremlegge dokumentasjon på deltagelse i undervisningen i India. Denne må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen i Hindi D.

I høstsemesteret er det to timer undervisning i uken over 14 uker. Halvveis i høstsemesteret vil det bli arrangert en kvalifiseringsoppgave. Denne må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Høsten 2020: Høsten 2020 erstattes skriftlig eksamen av en 4-timers digital hjemmeeksamen. 

Muntlig eksamen må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen teller 70% og muntlig eksamen teller 30% av endelig eksamenskarakter. 

Både den muntlige eksamenen og hjemmeeksamenen skal være bestått for at eksamen i sin helhet skal være bestått.

 


Muntlig eksamen arrangeres på vårsemesteret i etterkant av det obligatoriske utenlandsoppholdet.

4 timer skriftlig skoleeksamen i høstsemesteret.

Muntlig eksamen må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen. Den skriftlige prøven teller 70% og den muntlige 30% av endelig eksamenskarakter.

Både den muntlige og den skriftlige prøven skal være bestått for at eksamen i sin helhet skal være bestått.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

 

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Merk at det ikke er mulig å ta opp igjen bare én av eksamenene (muntlig eller skriftlig eksamen). Dersom du skal ta eksamen på nytt må du ta både muntlig og skriftlig eksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Vår/høst 2022 er siste gang det tilbys undervisning på emnet.

Eksamen

Hver høst

Det er mulig å gå opp til eksamen i emnet tom høsten 22.

Undervisningsspråk

Norsk