KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Menneskelig kommunikasjon foregår ofte i form av fortellinger. Kulturhistoriske fortellerstudier fokuserer på fortellingenes sosiale og kulturelle forankring og fortolkninger.

Fortellinger befinner seg i spenningsfeltet mellom individ og kollektiv. Sentrale spørsmål gjelder:

  • hvordan fortellinger reproduserer og/eller omfortolker verdensbilder og sosiale strukturer
  • hvordan de reflekterer menneskers oppfatninger av egen tilværelse i ulike situasjoner og formidlingssammenhenger
  • narrativitet; hva det er som gjør at fortellinger er/oppfattes som fortelling.
  • tradisjon; hvordan gamle motiver, former og strukturer brukes til å skape og videreføre stadig nye fortellinger

Fortellinger kan ofte knyttes til bestemte motivkretser, de ”handler om noe”. Fortellinger har også sine særpregde former, eller genre, som legger føringer både på hvordan de fremføres og hvordan de forstås. Et spesifikt kulturhistorisk studium av fortellinger er også opptatt av historiske endringer:

  • hvordan motiver i traderingen kan bevege seg på tvers av genre og medier
  • hvordan fortellinger og motiver kan opptre i ulike genre, nye historiske kontekster og tillegges nye meningslag og kulturelle verdier

Hva lærer du?

Du lærer:

  • å bruke begreper til å analysere fortellinger
  • å analysere fortellinger med henblikk på de sosiale sammenhengene de inngår I
  • om ulike fortellergenre som myte, fabel, eventyr, sagn og ballade
  • narrativitet

Ved å delta i undervisningen vil du utvikle evnen til å formidle kunnskap gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenter bør ha avlagt eksamen i emnet KULH1001 – Europas kulturhistorie.

Emnet krever norsk- og engelskkunnskaper.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Det legges opp til at du deltar aktivt i undervisningen.

Obligatorisk aktivitet:

I løpet av semesteret skal du levere en kvalifiseringsoppgave (omfang 2-3 sider) og holde et kort seminarinnlegg om narrativ metode. Begge disse obligatoriske aktivitetene kan inngå i semesteroppgaven (jf. Om «Eksamen»).

Semesteroppgaven gjøres kjent tidlig i semesteret. Det gis individuell veiledning på utkast til semesteroppgaven.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave på 10 sider (ca 2300 tegn pr. side). Oppgavetittelen gjøres kjent ved semesterstart og du jobber med oppgaven gjennom hele semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet går siste gang våren 2019.

Erstattes av KULH2003 våren 2020.

Eksamen

Hver vår

Eksamen gjennomføres siste gang våren 2019.

Undervisningsspråk

Norsk