KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet skal du skrive en bacheloroppgave der du anvender kunnskapene du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet, og gjennomføre en analyse av et faglig problem.

Et kulturhistorisk kildemateriale danner utgangspunkt for arbeidet, og du får prøve deg på å jobbe selvstendig med kulturhistoriske spørsmål tilsvarende dem du har lest om på andre emner i faget.

Tema for våren 2022 er:

«Overtro», vitenskap og kulturell identitet

I dag refererer “overtro” vanligvis til uvitenskapelig og feilaktig kunnskap om naturen og naturens virkemåter, som tro på trolldom eller gale oppfatninger om sykdom og vaksiner. Mye av det materialet som er bevart i kulturhistoriske arkiver som Norsk folkeminnesamling (NFS) har opprinnelig vært klassifisert som «overtro». Men selv om dette materialet representerer «vitenskapelige feiltagelser» har det også blitt sett som verdifullt som kulturarv (en kilde til vår kulturelle identitet) og som kulturhistorisk dokumentasjon (en kilde til hvordan folk tenkte før). 

Eksempelvis understreket R. Christiansen (NFS første arkivar), at norske innsamlere som forsynte NFS med nedskrevet muntlig materiale fra norske bygder måtte huske at det de samlet hjemme “hadde paralleller hos naturfolkene”. Slik representerte den kunnskapen som ble samlet inn i norske bygder både en lokal kulturarv og en antropologisk dokumentasjon av hele menneskehetens kognitive utvikling. 

I dette emnet fokuserer vi på brytninger og strid mellom «overtro» og «sann kunnskap», tradisjon og modernitet, kultur og vitenskap, fra og med reformasjonen og den vitenskapelige revolusjon frem til i dag. Du kan velge å jobbe med ulike kildegrupper som blir presentert i undervisningen: eksempelvis eldre kilder om trolldom, djevelbesettelse og sykdomsforståelser – eller samtidsmateriale om hvordan ideer om kultur og kulturforskjell har blitt brukt til å forklare utbredelsen av COVID 19 i Norge.  Den kultur- og kunnskapshistoriske tematikken og ulike kildegrupper vil bli presentert i undervisning, men emnet forutsetter også stor grad av selvstendig arbeid med det valgte kildematerialet og bacheloroppgaven.  

Hva lærer du?

Studenter som gjennomfører emnet vil:

  • øve opp evnen til å arbeide selvstendig med faglige spørsmål og relevant kildemateriale ved å skrive en fagartikkel (bacheloroppgave) som oppfyller kravene til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon
  • få erfaring med å formulere en problemstilling
  • få erfaring i faglig analyse
  • få øvelse i muntlig presentasjon og kritisk tenkning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er bare åpent for programstudenter på bachelorprogrammet for Kulturhistorie og bachelorprogrammet for Religionshistorie og kulturhistorie.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minimum 40 studiepoeng innenfor kulturhistoriske emner. Av disse må følgende emner være inkludert:

Undervisning

Undervisningen gis i form av: 

  • Forelesninger
  • Seminarer 
  • Individuell veiledning

Kildematerialet som skal brukes tilrettelegges av emneansvarlig lærer og presenteres ved starten av semesteret.

Obligatorisk aktivitet

  • Levering av idénotat. Notatet skal inneholde et forslag til hvordan oppgaven skal løses. Det legges frem på seminaret og skal i skriftlig form godkjennes av emneansvarlig lærer
  • Levering av tekst til sluttseminar
  • Muntlig opposisjon på en annen students tekst på sluttseminar

Emnet forutsetter aktiv deltakelse. Informasjon om obligatoriske aktiviteter og frister vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Bacheloroppgave.

Emnet vurderes med en semesteroppgave (Bacheloroppgaven) skrevet under veiledning. Det samlede omfanget skal være 15 sider, inkl. referanser og litteraturliste (2300 tegn per side).

Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav til bacheloroppgaven vil bli gitt i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i krav og frister for oppgaven. 

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk