KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet skal du skrive en bacheloroppgave der du anvender kunnskapene du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet, og gjennomføre en analyse av et faglig problem.

Et kulturhistorisk kildemateriale danner utgangspunkt for arbeidet, og du får prøve deg på å jobbe selvstendig med kulturhistoriske spørsmål tilsvarende dem du har lest om på andre emner i faget.

Tema for våren 2021 er: "Natur i Norsk Folkeminnesamling: P. C. Asbjørnsen og naturhistorien".

Kildematerialet du skal fordype deg i vil være knyttet til Abjørnsens mangfoldige naturhistoriske produksjon, blant annet innenfor felter vi i dag kjenner som zoologi og marinbiologi. Dette er en del av Asbjørnsens vitenskapelige arbeider som inntil nå har vært lite studert. 

Deler av undervisningen vil være felles med KULH2009

Hva lærer du?

 • Du vil øve opp evnen til å arbeide selvstendig med faglige spørsmål og relevant kildemateriale ved å skrive en fagartikkel (bacheloroppgave) som oppfyller kravene til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon
 • Du får erfaring med å formulere en problemstilling
 • Du vil få erfaring i faglig analyse
 • Du vil få øvelse i muntlig presentasjon og kritisk tenkning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det forutsettes opptak på program for Religionshistorie og kulturhistorie

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KULH1001 – Europas kulturhistorie og KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver

Anbefalte forkunnskaper

Minst 40 sp kulturhistoriske emner, herav de to obligatoriske emnene.

Undervisning

Våren 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.
Det fremkommer av detaljert timeplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som eventuelt tilbys digitalt. 

Undervisningen gis i form av 

 • Forelesninger
 • Seminarer 
 • Individuell veiledning

Kildematerialet som skal brukes tilrettelegges av emneansvarlig lærer og presenteres ved starten av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

 • Aktiv deltagelse på seminardelen av undervisningen (se detaljert undervisningsplan på semestersiden)
 • Levering av idénotat. Notatet skal inneholde et forslag til hvordan oppgaven skal løses. Det legges frem på seminaret og skal i skriftlig form godkjennes av emneansvarlig lærer
 • Levering av tekst til sluttseminar
 • Muntlig opposisjon på en annen students tekst på sluttseminar

Informasjon om obligatoriske aktiviteter og frister vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave (Bacheloroppgaven) skrevet under veiledning. Det samlede omfanget skal være 15 sider, inkl. referanser og litteraturliste (2300 tegn per side).

Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav til bacheloroppgaven vil bli gitt i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i krav og frister for oppgaven. 

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk