Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det hevdes ofte at arabiske, tyrkiske og iranske samfunn gjennomgår dyptgående kulturelle og sosiale endringer i etterkant av revolusjonene og motrevolusjonene etter 2011, men i hvilken grad er dette faktisk tilfelle? Hvordan responderer befolkningen i ulike land, og med ulike religionsbakgrunn, på dagens utfordringer? Hvordan organiserer folk sitt hverdagsliv – blir stamme og slektskap mer eller mindre viktige organiserende prinsipper? I hvilken grad endres kjønnsidealer og kjønnspraksis? Hva skjer med tradisjonelle autoritetsstrukturer – oppnår kvinner og unge mer makt? I hvilke grad utfordres religiøse lederes autoritet – er folks religiøse forestillinger og praksis i endring? Hvilke strategier anvender folk for å takle hverdagens utfordringer?

Dette emnet vil gi en innføring i grunnleggende organiserende prinsipper som stamme, slektskap og kjønn. Studier av makt og motstand vil stå sentralt. Emnet tar utgangspunkt i hvordan hverdagslivet oppleves og håndteres på mikroplan, dvs. av grupper og individer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • Ha lært å kjenne sentrale temaer og teorier knyttet til studier av kultur og samfunn i Midtøsten: stamme, slektskap, kjønn, individ, makt og hverdagspolitikk.
  • Ha utviklet en særlig kunnskap om Midtøsten på mikroplan, dvs. om hvordan individer og grupper utformer sitt hverdagsliv.
  • Ha produsert et skriftlig arbeid hvor du har brukt denne kunnskapen og utviklet ferdigheter innen akademisk skriving. Dette omfatter utforming av en problemstilling, drøfting av denne, litteratursøk og studier av kilder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefalt å ta MØNA1000 før man begynner på dette emnet.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MØNA1504 – Kultur og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika (nedlagt)

Undervisning

Emnet består av 9 seminar-forelesninger der studentene forutsettes å delta aktivt. I undervisningen blir det organisert grupper hvor studentene oppsummerer og diskuterer hovedpunktene i forelesningene og de relevante pensumstekstene, og presenterer dette i plenum.

Studentene deltar dessuten i en seminargruppe der de presenterer eget tekstutkast og kommenterer hverandres. Slik får alle anledning til å forbedre førsteutkastet sitt.

Alle oppmeldte studenter må følge undervisningen (forelesningene og oppgaveseminarene) hvor det er 70% obligatorisk oppmøte. Fravær med legeattest kommer utenom. (Dokumentasjon på gyldig fravær leveres studiekonsulenten.)

Det vil bli organisert fem dobbelttimer med seminarer i løpet av semesteret.

Følgende faglige aktiviteter er obligatoriske, og må være bestått for på kunne gå opp til eksamen:

  • Innlevering og godkjenning av problemstilling og førsteutkast til semesteroppgaven. Disse leveres i Canvas.
  • Presentasjon i seminargruppa av eget førsteutkast, samt presentasjon av forberedte kommentarer på minst én annen students førsteutkast.

Krav og tema for semesteroppgaven vil bli presentert i undervisningen.

Se Retningslinjer ved obligatorisk aktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave

Obligatorisk aktivitet beskrevet under undervisning over må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Semesteroppgaven leveres innen en bestemt dato i slutten av semesteret. Oppgaven skal være minimum 8 og ikke overstige 10 sider (inkludert noter) Forside og litteraturliste kommer i tillegg.

Tema for semesteroppgaven og øvrige krav vil bli gjort kjent ved semesterstart.

Sensorveiledning høsten 2018

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Dette kurset anvender ett referansesystem som vil bli gjennomgått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Tilbys første gang høst 2009

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk