Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det hevdes ofte at arabiske, tyrkiske og iranske samfunn gjennomgår dyptgående kulturelle og sosiale endringer i etterkant av revolusjonene og motrevolusjonene etter 2011, men i hvilken grad er dette faktisk tilfelle? Hvordan responderer befolkningen i ulike land, og med ulike religionsbakgrunn, på dagens utfordringer? Hvordan organiserer folk sitt hverdagsliv – blir stamme og slektskap mer eller mindre viktige organiserende prinsipper? I hvilken grad endres kjønnsidealer og kjønnspraksis? Hva skjer med tradisjonelle autoritetsstrukturer – oppnår kvinner og unge mer makt? I hvilke grad utfordres religiøse lederes autoritet – er folks religiøse forestillinger og praksis i endring? Hvilke strategier anvender folk for å takle hverdagens utfordringer?

Dette emnet vil gi en innføring i grunnleggende organiserende prinsipper som stamme, slektskap og kjønn. Studier av makt og motstand vil stå sentralt. Emnet tar utgangspunkt i hvordan hverdagslivet oppleves og håndteres på mikroplan, dvs. av grupper og individer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha:

  • lært å kjenne sentrale temaer og teorier knyttet til studier av kultur og samfunn i Midtøsten: stamme, slektskap, kjønn, individ, makt og hverdagspolitikk
  • utviklet en særlig kunnskap om Midtøsten på mikroplan, dvs. om hvordan individer og grupper utformer sitt hverdagsliv
  • produsert et skriftlig arbeid hvor du har brukt denne kunnskapen og utviklet ferdigheter innen akademisk skriving. Dette omfatter utforming av en problemstilling, drøfting av denne, litteratursøk og studier av kilder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MØNA1504 – Kultur og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det fremkommer av detaljert timeplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som eventuelt tilbys digitalt. 

Kravet om 70% obligatorisk oppmøte i MØNA2504 blir høsten 2020 erstattet av obligatorisk oppmøte kun under framlegg og kommentering av de obligatoriske oppgavene. Vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning. Hvis du er syk eller har symptomer på Covid-19 samme dag som du har framlegg/kommentering, ta kontakt med faglærer og registrer egenmelding


Totalt 10 forelesninger og 5 seminar.

Det forventes at studentene deltar aktivt i forelesningene og seminarene. I undervisningen blir det organisert grupper hvor studentene oppsummerer og diskuterer hovedpunktene i forelesningene, drøfter relevante pensumstekster, og presenterer dette i plenum. Studentene deltar dessuten i en seminargruppe der de presenterer eget tekstutkast og kommenterer hverandres. Slik får alle anledning til å forbedre førsteutkastet sitt.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% obligatorisk oppmøte
  • Innlevering av problemstilling
  • Innlevering av førsteutkast til semesteroppgaven
  • Presentasjon i seminargruppa av eget førsteutkast
  • Kommentering av minst én annen students førsteutkast

Informasjon om oppgavene, kommentering og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal være minimum 8 og ikke overstige 10 sider (inkludert noter). Forside og litteraturliste kommer i tillegg. Tema for semesteroppgaven og øvrige krav vil bli gjort kjent ved semesterstart.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledning høsten 2018

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Dette kurset anvender ett referansesystem som vil bli gjennomgått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Tilbys første gang høst 2009

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk