BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1 og BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 og er blant annet en forberedelse til studiesemestret i Zagreb/Sarajevo/Beograd.

Hovedvekten legges på samtaler, lesing av og lytting til bosnisk/kroatisk/serbiske tekster og dialoger. Det arbeides med praktisk bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk og grammatikk og aktiv skriftlig og muntlig beherskelse av språket. 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du lese tekster med god uttale
  • kan du lese og forstå lengre bosnisk/kroatisk/serbiske tekster med ordbok
  • kan du føre enklere samtaler på bosnisk/kroatisk/serbisk om temaer fra dagliglivet, som å fortelle om deg selv, arbeid, familie, hjem og fritid
  • har du god kjennskap til grammatiske temaer som kasus, aspekt, bevegelsesverb, komparasjon, pronomen og adverb
  • kan du skrive enkle formelle og uformelle tekster i ulike sjangre.

Når du har tatt dette emnet, vil du være på nivå B1-B2 på Europarådets nivåskala for språk (Common European framework of reference for languages).


 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1 og BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 eller tilsvarende.

Undervisning

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av to timer forelesning (en dobbeltime) og to timer seminarundervisning (en dobbeltime) i uka i 14 uker. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Du skal avlegge syv skriftlige obligatoriske oppgaver hvorav fem skal være godkjent før eksamen. I tillegg skal du ha to muntlige prøver (hvorav én må være godkjent), samt én skriftlig test som også må være godkjent før eksamen

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av to deler: en skriftlig skoleeksamen på to timer og en muntlig eksamen. Det gis én samlet karakter på emnet. Den skriftlige delen teller 30% av samlet karakter, den muntlige delen 70%. Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

Eksamen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til norsk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk