Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsemne i nederlandsk språk og bygger direkte på NED1104 – Innføring i nederlandsk. Emnet legger stor vekt på grammatikk og oversettelse fra norsk til nederlandsk. Temaer innenfor nederlandsk og belgisk kulturkunnskap inngår i pensum.

Hva lærer du?

Etter fullført emne kan du:

  • kommunisere skriftlig og muntlig på et tilnærmet korrekt, idiomatisk nederlandsk
  • lese fag- og skjønnlitterære tekster på et høyt nivå
  • redegjøre for sentrale emner i nederlandsk og belgisk historie og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper som svarer til kompetansemålene for NED1104 – Innføring i nederlandsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som 2 timer seminar i 14 uker, med et to undervisningsfrie uker til oppgaveskriving underveis. I noen uker vil det også bli tilbudt ekstratimer til filmvisning etc. Tidspunkt for dette blir avtalt ved starten av semesteret. Det vil fortløpende bli gitt oppgaver i grammatikk og oversettelse.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet: For å kunne fremstille deg til eksamen i emnet må du levere inn fire skriftlige arbeider (oversettelse, stil) samt holde et muntlig innlegg i en undervisningstime. De fire skriftlige arbeidene og det muntlige innlegget må godkjennes av faglærer. Arbeidene leveres til faglærer. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4 timers hjemmeeksamen som består av oversettelse av ukjent tekst fra nederlandsk til norsk, oversettelse fra norsk til nederlandsk, samt en stil fra pensum i nederlandsk og belgisk kulturkunnskap.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk