SPA1500 – Historie og identiteter i den spansktalende verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan har historien formet kultur, politikk og samfunn i dagens spansktalende verden? Emnet søker et svar på dette spørsmålet ved å gi en oversikt over Latin-Amerikas og Spanias historie frem til i dag. Se lenken under for en detaljert beskrivelse av emnet.

Les her for detaljert emnebeskrivelse på engelsk.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

 • kunnskap om den spansktalende verdens historie,
 • innsikt i kulturelle, sosiale og politiske trekk i spanskspråklige samfunn,
 • evnen til å få oversikt over komplekse historiske, sosiale og kulturelle emner,
 • ferdigheter i å lese og ta til deg innholdet i spanske fagtekster i forskjellige sjangre og samtale på spansk om disse,
 • trening i å drøfte trekk ved den spansktalende verdens kultur og historie på spansk, både i muntlig samtale og i kortere skriftlige arbeider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør kunne:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige akademiske tekster
 • forstå muntlig spansk i filmer uten teksting
 • lese formelle og uformelle tekster i forskjellige sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger
 • skrive sammenhengende korte tekster på spansk i en akademisk sjanger
 • delta i spontane samtaler om forskjellige temaer og aktuelle emner på spansk
 • kommunisere på spansk med god uttale og intonasjon

Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole (kompetansemål i faget). Du finner mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne, her.

Vi har også utformet en diagnostisk test slik at du selv kan teste om du har forkunnskapene vi anbefaler for å følge undervisningen i emnet. Du bør få minst 75 % riktige svar.

Har du ikke de nødvendige forkunnskapene, bør du skaffe deg dem på egenhånd før du begynner på studiet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt)

Har du bestått eksamen i IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt), kan det likevel erstatte SPA1500.

Emnet kan også overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag.

Du må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Da vil du automatisk få reduksjon av studiepoengene. Ta kontakt med studiekonsulenten hvis du har spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av forelesning, 1 time i uken i 12 uker, og seminar, 2 timer i uken i 12 uker. 36 timer til sammen. 
Forelesningene strømmes ikke og det lages heller ikke opptak av dem. 

Obligatoriske aktiviteter: 

 • En kvalifiseringsoppgave på 1-2 sider som leveres i Canvas
  Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 7 av 12 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktiviteter av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må også være godkjent i samme semester.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen uten hjelpemidler.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk