SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan har historien de siste 200 årene formet kultur, politikk og samfunn i dagens spansktalende verden? Emnet søker et svar på dette spørsmålet ved å gi en oversikt over Latin-Amerikas og Spanias historie fra Napoleonskrigene til i dag.

Forelesningene vil vektlegge grunnleggende trekk og konfliktlinjer i de forskjellige historiske periodene. Hvordan kommer disse til utrykk i de forskjellige landenes historie? Hvilke fellestrekk kan vi få øye på, og hva er særegent for hvert enkelt land?

Seminarene vil ta utgangspunkt i kulturelle utrykk, for eksempel sanger, film, malerier og litterære tekster, og historiske kilder, som taler og erklæringer. Det forutsettes at du deltar aktivt på seminarene slik at du øver opp evnen til å analysere og trekke egne slutninger.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

 • kunnskap om den spansktalende verdens historie
 • innsikt i kulturelle, sosiale og politiske trekk i spanskspråklige samfunn
 • Evnen til å identifisere historiske perioder fra 1800-tallet til i dag
 • Evnen til å få oversikt over komplekse historiske, sosiale og kulturelle emner
 • Ferdigheter i å lese og ta til deg innholdet i spanske fagtekster i forskjellige sjangre og samtale på spansk om disse
 • Trening i å drøfte trekk ved den spansktalende verdens kultur og historie på spansk, både i muntlig samtale og i kortere skriftlige arbeider

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør kunne:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige akademiske tekster
 • forstå muntlig spansk i filmer uten teksting
 • lese formelle og uformelle tekster i forskjellige sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger
 • skrive sammenhengende korte tekster på spansk i en akademisk sjanger
 • delta i spontane samtaler om forskjellige temaer og aktuelle emner på spansk
 • kommunisere på spansk med god uttale og intonasjon

Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole (kompetansemål i faget). Du finner mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne, her.

Vi har også utformet en diagnostisk test slik at du selv kan teste om du har forkunnskapene vi anbefaler for å følge undervisningen i emnet. Du bør få minst 75 % riktige svar.

Har du ikke de nødvendige forkunnskapene, bør du skaffe deg dem på egenhånd før du begynner på studiet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt)

Har du bestått eksamen i IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt), kan det likevel erstatte SPA1500.

Emnet kan også overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag.

Du må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Da vil du automatisk få reduksjon av studiepoengene. Ta kontakt med studiekonsulenten hvis du har spørsmål.

Undervisning

Forelesninger, 12 fordelt på 12 uker, og seminarer, 12 fordelt på 12 uker. 48 timer til sammen.

Obligatorisk aktivitet:

 • En skriftlig oppgave innlevert innen en gitt frist. På seminarene vil studentene arbeide i grupper med oppgaver. På 8 av 12 seminarer skal resultatet av gruppearbeidet innleveres. Du må også ha godkjent deltakelse på 5 slike gruppearbeider for å kunne gå opp til eksamen.

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktivitet av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviter må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet gis våren 2020, deretter hver høst fra høsten 2020.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk