Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kunnskap om hovedtrekkene i tsjekkisk grammatikk med sikte på aktiv beherskelse. Hovedvekten legges på bøyningsmønstre, orddannelse, ordstilling og sammenligning av tsjekkiske og norske språklige konstruksjoner. I emnet legges det vekt på så vel teoretisk forståelse som praktiske ferdigheter.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

 • har du fått oversikt over de viktigste områdene i tsjekkisk grammatikk
 • kan du gjøre rede for hvordan man på tsjekkisk bøyer substantiver, adjektiver, pronomen, tallord og verb; hvordan man danner verbalaspekt, bruker bevegelsesverb og preposisjoner samt hvordan man setter ord sammen til setninger
 • kan du bruke grammatikken i praksis
 • kan du lese og forstå enklere tsjekkiske tekster med ordbok
 • har du lært inn et ordforråd på ca. 1500 ord som i hovedsak er hentet fra det moderne standardspråket

Når du har tatt dette emnet vil du være på nivå A1-A2 på Europarådets nivåskala for språk (Common European framework of reference for languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TSJ1110 – Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av to timer forelesning (én dobbeltime) og to timer seminar (én dobbeltime) i uken i 14 uker. Emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Instituttet tar forbehold om at undervisningen og eksamen kan bli avlyst dersom det ikke er nok påmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter: 

 • Hver uke gis det en skriftlig innleveringsoppgave; du må levere minst 10 av 14 oppgaver.
  I tillegg må du levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave som gis i andre halvdel av semesteret. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 8 av 14 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

  Du må få godkjent emnets obligatoriske aktiviteter av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må også være godkjent i samme semester.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen. Eksamen består av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra tsjekkisk til norsk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

Du vil få en innføring i å arbeide med tsjekkisk tastatur før eksamen. 

Sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og tsjekkisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk