Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1 og TSJ1002 – Tsjekkisk språk 2 og er blant annet en forberedelse til studiesemesteret i Praha.

Hovedvekten legges på samtaler, lesing av og lytting til tsjekkiske tekster og dialoger. Det arbeides med praktisk tsjekkisk språkbruk og grammatikk og aktiv skriftlig og muntlig beherskelse av språket. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du lese tekster med god uttale
  • kan du lese og forstå lengre tsjekkiske tekster med ordbok
  • kan du føre enklere samtaler på tsjekkisk om temaer fra dagliglivet, som å fortelle om deg selv, arbeid, familie, hjem og fritid
  • har du god kjennskap til grammatiske temaer som kasus, aspekt, bevegelsesverb, komparasjon, pronomen og adverb
  • kan du skrive enkle formelle og uformelle tekster i ulike sjangre.

Når du har tatt dette emnet, vil du være på nivå B1-B2 på Europarådets nivåskala for språk (Common European framework of reference for languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1 og TSJ1002 – Tsjekkisk språk 2 eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av én time forelesning og en time seminar (en dobbeltime) i uken i 14 uker. Emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 10 av 14 ganger. Hver uke gis det en skriftlig innleveringsoppgave; du må levere minst 10 av 14 oppgaver. I tillegg skal du avlegge to muntlige og en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamen består av en lytteprøve, en leseprøve, en oversettelse fra norsk til tsjekkisk og oppgaver som prøver ulike grammatiske kunnskaper. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ordbok er tillatt

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

F.o.m høsten 2020 tilbys emnet hvert høstsemester.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk