TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i tysk grammatikk med stor vekt på bøyningsformer og orddannelsesmønstre. I forelesningene blir det tyske formverket (artikkel- substantiv-, adjektiv- og verbbøyning) og dets funksjoner gjennomgått og forklart. Seminarundervisningen består hovedsakelig av praktiske øvelser i ord-, setnings- og tekstforståelse. Emnet er ikke for nybegynnere og forutsetter kunnskaper i tysk tilsvarende minst nivå 2 fra videregående skole. 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • god kjennskap til det tyske formverket og dets funksjoner på en slik måte at du kan anvende det i produksjon av setninger, både muntlig og skriftlig.
  • et grunnleggende ordforråd og er i stand til å utvide dette systematisk, bl.a. gjennom kjennskap til orddannelsesprosesser.
  • lært å bruke grammatisk kunnskap i lesing og forståelse av tyske tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYSK1106 – Tysk formlære (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer seminar per uke i 12 uker.

Emnet forutsetter at du deltar aktivt, både i seminarene og i Canvas.

Obligatoriske aktiviteter: 

Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen.

For å kunne ta eksamen i dette emnet må du ha fått godkjent obligatorisk aktivitet. Se mer om dette under undervisning.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Tysk