MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal studentene tilegne seg:

  • en grunnleggende forståelse av forskningsprosesser i medievitenskapelig forskning
  • kunnskap om ulike forskningsopplegg
  • kjennskap til de mest anvendte analysemetodene innen samfunnsvitenskapelig basert medieforskning

Hva lærer du?

Du får en innføring i sentrale begreper og analysemetoder i medieforskningen og lærer å forstå ulike forskningsprosesser og ulike forskningsopplegg. Gjennom emnet får du kjennskap til de mest anvendte analysemetodene i samfunnsvitenskapelig medieforskning. Du lærer å gjøre rede for følgende metoder, og kjenne til hvordan de kan anvendes i enkle undersøkelser:

  • kvantitativ analyse
  • spørreskjemaundersøkelser
  • kvalitative intervjuer
  • feltobservasjon
  • kildekritikk og dokumentanalyse
  • forskningskvalitet og etikk

Emnet lærer deg å vurdere hvilke metoder du kan anvende for å gjennomføre en datainnsamling. Du lærer også å vurdere metodebruk i andres forskningsprosjekter.​

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet vil bli fullt. Studenter med emnet i sitt anbefalte studieløp vil komme først i køen hvis de søker i første opptaksrunde.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminargrupper. I seminarene vil studentene jobbe med eksamensrelevante oppgaver og pensumdiskusjoner.

Studentene skal levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave, som vurderes som godkjent/ ikke godkjent. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skoleeksamen.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Dersom du ønsker oppgavetekst på engelsk, må du sende inn søknaden senest tre (3) uker før eksamen starter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk evaluering våren 2011

Periodisk emneevaluering våren 2013

Annet

Emnet kan erstattes av andre kurs i metode etter søknad som redegjør for at studenten har kompetanse som dekker flere metodiske tradisjoner.

Eksempelvis vil STV1020 – Metode og statistikk, SVMET1010 – Kvalitative metoder, PSY1010 – Innføring i metode, og SOS1120 – Kvantitativ metode kunne erstatte dette emnet. Selv om disse emnene ikke dekker både kvalitative og kvantitative metoder – og ikke humanistiske metoder – gir de en generell metodeforståelse som er viktig på dette nivået.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk