STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i temaer, begreper og analysemetoder som står sentralt i empirisk samfunnsvitenskapelig forskning, og gjør deg i stand til å innhente, analysere, forstå, anvende og formidle kunnskap på en systematisk måte. Det gir deg et solid grunnlag for å lese og vurdere pensumlitteraturen på andre statsvitenskapelige emner.

Emnet redegjør for hovedelementene i et forskningsdesign – slik som presisering av problemstilling, utvelging av enheter og innsamling av data – og belyser både gode strategier og potensielle fallgruver knyttet til disse hovedelementene.

Emnet gir videre en innføring i statistisk analyse – med hovedvekt på beskrivende statistikk og regresjonsanalyse – samt en oversikt over utvalgte ikke-statistiske analysemetoder. I tillegg gir emnet en innføring i bruk av statistikkprogrammet R.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • tilegne deg viktige begreper innenfor metodelæren
 • oppnå kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige metoder for å samle inn, bearbeide og analysere data
 • oppnå kjennskap til og kunne tolke ulike mål for univariat, bivariat og multivariat analyse

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • forstå og vurdere kritisk samfunnsvitenskapelig forskningslitteratur
 • vurdere hvilke framgangsmåter som er hensiktsmessig for å løse ulike forskningsoppgaver
 • presentere og tolke deskriptiv statistikk
 • gjennomføre og tolke resultater fra regresjonsanalyse
 • bruke R til databehandling og statistiske analyser

Generell kompetanse

Du skal:

 • ha tilegnet deg hovedprinsippene for vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, teoriseminarer og statistikkseminarer (R).

Obligatoriske krav

 • Bestått hjemmeoppgave, ca. 2-4 sider (maks 5 sider)
  • Hjemmeoppgaven skal leveres etter ca. 6 uker med forelesninger. De som ikke får oppgaven godkjent ved første forsøk, får mulighet til å levere en revidert oppgave ca. 1 uke etter at tilbakemelding er gitt på første innlevering. 
 • Bestått R-prøve
  • R-prøven avholdes som en hjemmeprøve i uke 18. De som ikke består prøven ved første forsøk, får en ny mulighet. Se timeplanen for tidspunkt.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Undervisningsressurser

Video av tidligere forelesningsmateriale

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

 • Eksamen består av en del med flervalgsoppgaver og en del med kortsvarsoppgaver.
 • Godkjente obligatoriske aktiviteter er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Digital kalkulator i Inspera. Alle medbrakte kalkulatorer vil bli inndratt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

 • Hvis du ønsker å avlegge ny eksamen, og du tidligere har bestått obligatorisk aktivitet, skal du kun melde deg til eksamen. Du trenger ikke søke plass på undervisning.
 • Hvis du tidligere har fått godkjent én av de to obligatoriske aktivitetene (enten hjemmeoppgave eller R-prøve), må du kun avlegge den resterende obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til skoleeksamen.
 • Hvis du har avlagt eksamen høsten 2010 eller tidligere og ønsker å avlegge ny eksamen, er det ikke obligatorisk med godkjent SPSS-prøve eller R-prøve.
 • Hvis du har bestått obligatorisk aktivitet høsten 2010 eller tidligere, men ikke avlagt eksamen, må du avlegge SPSS-prøven eller R-prøven for å kunne gå opp til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info