MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Emnet er et alternativ til MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap. Emnet gir undervisning i selvpresentasjon, arbeidsmåter og ferdigheter som er relevant for arbeidstakere i det musikkfaglige arbeidsmarkedet. Studenten skal arbeide i 8 uker i en organisasjon eller institusjon innenfor musikkfeltet. I praksisperioden skal det utføres arbeidsoppgaver innenfor områder som musikkformidling, musikkopplæring, musikkinformasjon, arrangørvirksomhet, musikkproduksjon e.l. I løpet av praksisperioden skal studenten få brukt og utviklet sine kunnskaper og ferdigheter i musikkvitenskap. Det skal skrives en prosjektoppgave i løpet av semesteret. Oppgaven skal ta utgangspunkt i et tema som er knyttet til arbeidet i praksisperioden.

Emnet er adgangsbegrenset. Det tas opp inntil 10 studenter etter søknad. Om opptaksprosedyren, se nedenfor under "Opptak og adgangsregulering".

Se semestersiden for flere opplysninger om mulige arbeidsoppgaver og arbeidsgivere for det enkelte semester.

Hva lærer du?

Studentene vil lære

  • hvordan man søker en stilling
  • arbeidsformer, metoder og ferdigheter som er sentrale i musikkfeltet
  • hvordan musikkvitenskapelig kunnskap kan anvendes i konkret virksomhet i musikklivet eller musikkbransjen
  • å være forberedt på yrkeslivets forventninger til ytelser, kommunikasjon, arbeidsmåter og samarbeidsformer
  • å samle og analysere kunnskap om et virksomhetsrelatert tema og å formidle dette i en skriftlig rapport.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset (10 plasser) og kan kun velges av studenter som har opptak på bachelorprogrammet i musikkvitenskap og som har fullført de første 60 studiepoengene av 80-gruppa i musikkvitenskap (de siste 20 studiepoengene utgjøres av MUS3091 eller MUS3090). Kun søkere i første runde av opptaket (før jul) vil bli vurdert.

Påmelding til emnet gjøres på vanlig måte i Studentweb mellom 1. og 8. desember. Innen samme frist skal det sendes inn et motivasjonsbrev på inntil én side (2300 tegn uten mellomrom) på e-post til studiekonsulenten ved IMV. Her er det viktig å formidle motivasjon for å ta emnet, relevant bakgrunn, erfaring og ferdigheter, og eventuelle ønsker når det gjelder arbeidsoppgaver. Motivasjonsbrevet vil ikke gå videre til eventuelle arbeidssteder og er ikke ment som en søknad til en konkret arbeidsplass. Fordeling av studenter på ulike praksisplasser skjer først etter undervisningsstart på emnet.

Karakternivå og motivasjonsbrev teller med i opptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap og at de første 60 studiepoengene av 80-gruppen i musikkvitenskap er fullført (MUS3090/3091 utgjør de siste 20 studiepoengene av gruppen).

Undervisning

Undervisningen vil bli organisert i form av 6 workshops med aktiv studentmedvirkning. Det vil være obligatorisk fremmøte. Arbeidet og arbeidstiden i praksisperioden defineres av arbeidsgiver i samarbeid med IMV og den enkelte student. Studenten følges opp av en representant for arbeidsgiver og av en veileder ved IMV. Det gis veiledning i forbindelse med skriving av prosjektoppgave.

Eksamen

En individuell prosjektoppgave om arbeidet i virksomheten skal leveres ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på 15 sider, hver på ca. 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet.

Arbeidsinnsatsen og oppgaven vurderes med karakterene bestått/ikke bestått.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet blir ikke tilbudt våren 2016.

Eksamen

Hver vår

Emnet blir ikke tilbudt våren 2016.

Undervisningsspråk

Norsk