MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bacheloroppgaven er et selvstendig musikkvitenskapelig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet, og bør derfor skrives mot slutten av studiet.

Som et alternativ til MUS3090 går det an å ta MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave (begrenset antall plasser), dersom dette emnet blir tilbudt.

Hva lærer du?

Bacheloroppgaven skal sette studentene i stand til å arbeide selvstendig og utvikle evnen til å planlegge, dimensjonere og gjennomføre et eget prosjekt. Studentene skal etter arbeidet med bacheloroppgaven ha oppnådd følgende målsetninger:

Kunnskapsmål
Studenten vil kunne:

  • Velge et tema og begrunne hvorfor det er relevant for studentens studier i musikkvitenskap
  • Kunne anvende og beherske begreper, forskningsmetoder og teorier de har blitt presentert for i løpet av studieprogrammet og som er relevant for det valgte temaet
  • Mestre å avgrense det valgte temaet og beherske akademisk framstilling av en oppgave innenfor de rammer som er gitt

Ferdighetsmål
Studenten vil ha oppnåd:

  • Kompetanse til å utforme en sammenhengende, og relativt omfattende, skriftlig fremstilling og argumentasjon
  • Styrkede språk- og kommunikasjonsferdigheter
  • Bredere metodekunnskaper og analyseferdigheter
  • Kompetanse til å finne frem til relevant litteratur på egen hånd som belyser de aktuelle hypoteser og problemstillinger

Holdningsmål
Studenten vil:

  • Beherske korrekt bruk av kilder, referanser og sitering
  • Kunne prinsippene for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk
  • Ha utviklet en forståelse for hvordan forskning bygger på tidligere forskning, og at selv banebrytende idéer har røtter andre steder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som skrives under veiledning av en faglærer. En del av veiledningen vil kunne foregå i grupper.
Emnet innledes med to dobbeltforelesninger om metode, arbeidsformer og hvilke krav som stilles til bacheloroppgaven. Deretter leveres en prosjektskisse med frist 1. februar. Prosjektskissen skal vurderes og godkjennes av instituttet innen 15. februar. Det gis inntil 4 ganger à 30 minutter individuell veiledning og/eller gruppeveiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave på 20 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra det valgte feltet. Oppgavens tema og tittel, samt et selvvalgt pensum på ca. 1200-1500 sider i et musikkvitenskapelig emne, må godkjennes på grunnlag av en prosjektskisse som leveres innen 1. februar.

Det er obligatorisk innlevering av et førsteutkast til bacheloroppgaven til fastsatt frist midt i semesteret. Studenter som ikke får godkjent førsteutkast til oppgaven, får ikke anledning til å levere endelig oppgave. Frist for innlevering av førsteutkast, samt frist for innlevering av endelig oppgave, kunngjøres ved semesterstart og i første forelesning.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk