FINF4012 – Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

 

Emnet gir deg solide kunnskaper om den rettslige reguleringen av digital forvaltning og herunder personopplysningsvern i offentlig forvaltning og ellers i samfunnet. Særlig vekt blir lagt på personvernforordningen (GDPR) i norsk kontekst og spørsmål om rettssikkerhet knyttet til automatisert rettsanvendelse.

I emnet går vi både i dybden av utvalgte rettsspørsmål og lærer om sammenhenger og samvirke mellom bestemmelser i personvernforordningen, forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova.

Emnet inneholder også diskusjoner om hvordan digital forvaltning best kan reguleres.


For studenter med opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år): Har du vurdert å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil? Emnet er en del av profilen Personvern, sikkerhet og digital forvaltning

Les mer om profiler

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk på Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Emnet er åpent for studenter med aktiv studierett på programmene Master i forvaltningsinformatikk og Master i rettsvitenskap. Masterstudenter i forvaltningsinformatikk og masterstudenter på rettsvitenskap som har valgt profilen Personvern, informasjonssikkerhet og digital forvaltning blir prioritert.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FINF4001 – Forvaltningsinformatikk (nedlagt)

OBS! Overlapp gjelder hvis FINF4001 er avlagt i 2014 eller senere.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger og kurs. I tillegg kan studenter levere svar på én oppgitt oppgave som blir kommentert av lærer med angivelse av karakternivå. Innlevering av oppgave er frivillig

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på stasjonære datamaskiner i eksamenslokalet.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk