KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.

***

Emnet gir faglig fordypning i sentrale kriminologiske perspektiver. Du vil bli kjent med faget som et sted der forskjellige meninger og ulike teoretiske perspektiver møtes og drøftes. Det gis innføring i ulike tilnærminger som er i bruk i kriminologiske arbeider, før i tiden og frem til senmoderne tid, blant annet interaksjonistiske, konfliktteoretiske og foucauldianske perspektiver. Målet er å gjøre studentene kjent med mangfoldet i kriminologiske perspektiver, hvordan kunnskap er preget av sin tids forståelser og ulike grunnlag for dagens kriminologiske kunnskaper, fagets utvikling og brytninger mellom ulike teoretiske perspektiver. Målet er også at studentene opparbeider grunnlag for å diskutere kritisk og selvstendig de ulike perspektivene og forholdet mellom dem.

Hva lærer du?

Kunnskaper
Emnet gir deg kunnskap om:
•    flere teoretiske perspektiver som har vært viktige i kriminologiens nyere historie
•    teoretiske retninger som funksjonalisme, interaksjonisme, læringsteori og feminisme
•    grove skisser av den sosiale kontrollens utvikling og betydningen av globalisering
•    kriminalitetsbegrepets innhold
•    noen hovedtrekk i forfatterskapene til forfatterne Durkheim, Bourdieu, Christie og Foucault

Ferdigheter
Du skal kunne:
•    belyse teoretiske problemstillinger
•    diskutere de ulike tilnærmingene og forholdet mellom dem
•    bruke kriminologisk teori på temaområder, sosiale fenomener og empirisk materiale.
•    reflektere over valg av teori

Generell kompetanse:
Emnet skal kvalifisere deg til:
•    å utforme en prosjektbeskrivelse for et konkret forskningstema, og til å drøfte ulike forklaringer på sosiale fenomen
•    å kunne presentere faglige drøftinger muntlig og skriftlig
•    større forståelse og respekt for vitenskapelig virksomhet

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper i kriminologi. Søkere til emnet må ha bestått eksamen i KRIM1000 – Innføring i kriminologi - OBS: Emnet erstattes av KRIM1100 og KRIM1500 (nedlagt) og KRIM1300 – Sosial kontroll eller tilsvarende, og minst ha 40 studiepoeng i andre emner.

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt at studenter på dette emnet har 120 studiepoeng.

Overlappende emner

KRIM2001 – Kriminologiske perspektiver (nedlagt) (10 stp.) og grunnfag kriminologi (20stp.). Studenter som har kriminologi grunnfag får ikke studiepoengsuttelling for dette emnet. Studenter som har KRIM2001 vil kun få 10stp uttelling for emnet.

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarene.

Eksamen

Hjemmeeksamen 4 dager og muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen består av oppgave på maksimum 3600 ord med gradert karakter (A-F). 3600 ord tilsvarer om lag 9 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse, fotnoter og litteraturliste kommer i tillegg.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

Besvarelsen skal leveres elektronisk i Inspera

Muntlig eksamen holdes i etterkant av hjemmeeksamen og vil være en diskusjon av oppgaven og høring av studenten i pensum. Muntlig eksamen skal også kontrollere at studenten har skrevet oppgaven. Studenten får en gradert karakter etter skriftlig eksamen som kan justeres etter muntlig eksamen. Foreløpig sensur og tid og sted for muntlig eksamen publiseres i Canvas dagen før.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt ved besvarelse av oppgaven til hjemmeeksamen. Regler for kildehenvisning er avgjørende for om anvendelsen av hjelpemidlene er lovlig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom kandidaten har levert hjemmeeksamen, men har gyldig forfall for muntlig eksamen, gis det anledning til å avlegge muntlig eksamen som utsatt prøve, dersom slik prøve avholdes. Kandidaten kan framstille seg til neste ordinære eksamen etter kandidatens eget ønske, men da må hele eksamen avlegges på nytt

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk