Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Utlendingsrett er i konstant utvikling. Det finnes tre hovedtyper
migrasjon: flyktningemigrasjon, familiemigrasjon og arbeidsmigrasjon. Reglene for adgang til og opphold i Norge er etablert gjennom nye nasjonale lover og regelverk sett i sammenheng med retts- og forvaltningspraksis. I tillegg behandler kurset internasjonale konvensjoner sammen med vedtak fra internajonale domstoler og komiteer som EMK, Torturkonvensjon, Schengen/Dublin, 1951 konvensjon om flyktninger, Barnekonvensjonen, Kvinnekonvensjonen, Protokollen mot menneskehandel, ILO konvensjoner, osv. Kurset analyserer samspillet mellom de forskjellige standarder sett opp mot politiske og sosiale aspekter.

Hva lærer du?

Studentene skal lære kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot
forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag. Kurset drøfter
konflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen. Studentene skal også analysere kriteriene for unntak fra beskyttelse, bortvisning og utvisning. Her ser vi samspillet mellom strafferett og utlendingsrett. Ift familieinnvandring diskuterer vi retten til familiegjenforening, familieliv, og prinsippet om "barnets beste". Arbeidsinnvandring belyser spenningen mellom de positive aspekter knyttet til et samfunns behov for arbeidskraft og de negative sider knyttet til blant annet sosial dumping, smugling og menneskehandel.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller opptak til enkeltemner.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på master-nivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelor-nivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Fra og med våren 2019 har emnet digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelor-nivå. Vi tilbyr også emnet på master-nivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5120 – Utlendingsrett.

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk