Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende forståelse av historien og egenskapene til storskala-strukturer i universet. Gjennom å løse Einstein- og Boltzmannlikningene numerisk får man forståelse for dannelsen av galaksehoper og fluktuasjoner, i både temperatur og polarisasjon, i den kosmiske bakgrunnsstrålingen samt deres statistiske egenskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du grunnleggende kjennskap til prinsippene og likningene i Einsteins generelle relativitetsteori samt kunnskap om hvordan løse disse i noen spesielle tilfeller.
  • kan du beskrive, kvantitativt og kvalitativt, viktige epoker i det tidlige univers, deriblandt inflasjon, rekombinasjon og dannelsen av kosmisk bakgrunnsstråling
  • kan du utlede likningene som beskriver strukturdannelse i universet fra Einsteinlikningene og løse dem analytisk og numerisk.
  • forstår du de grunnleggende statistiske variablene som beskriver universets storskala-struktur og fra disse kunne finne universets grunnleggende lover og egenskaper.
  • kan du presentere resultatene av numeriske analyser i en skriftlig rapport.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Bachelorgrad fra Fysikk og astronomi programmet eller tilsvarende. AST3220 - Kosmologi I/AST4220 - Kosmologi I (nedlagt). FYS4160 - Generell relativitetsteori kan være nyttig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er fire timer forelesninger/kollokvier i uken.

Eksamen

Numerisk prosjektoppgave med skriftlig rapport teller 30% og avsluttende fire timers skriftlig eksamen teller 70% av endelig karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: AST5220 – Kosmologi II

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt på avsluttende skriftlig eksamen

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:10:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk