Dette emnet er erstattet av FYS1001 – Innføring i fysikk.

FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende begreper i fysikk og læren om bevegelse (kinematikk) og dens årsak (dynamikk), med spesiell vekt på mekanikkens bevaringssatser. Bølgebevegelse. Lys og geometrisk optikk. Spektre og spektralanalyse. Elektrostatikk og strøm. Magnetisme. Varmelærens hovedsetninger, stoffer og gassers termiske egenskaper. Strålingsfysikk. Det vil bli gitt eksempler og regneoppgaver fra fagområder der fysikk anvendes

Hva lærer du?

Læringsmål:

Studentene skal:

 • ha en operativ forståelse av de viktigste fysiske begrepene, en grunnleggende fysisk tenkemåte og en evne til å analysere og løse kvantitative problemer.
 • kunne anvende grunnleggende måleteori og kunne vurdere sentrale fysiske fenomener kvantitativt.
 • kunne forklare grunnleggende begreper i mekanikk og fluidmekanikk som krefter, energi, bevaringssatser m.m., samt være i stand til å bruke disse til å analysere og løse enkle problemstillinger.
 • kunne gjengi varmelærens hovedsetninger og begreper og mål på stoffer og gassers termiske egenskaper, samt å kunne bruke disse i praktisk regning
 • kunne forklare og karakterisere periodiske fenomen, samt å kunne løse enkle problemer med periodiske bevegelser.
 • kjenne til de grunnleggende begrepene i elektromagnetismen, samt å kunne bruke disse til å beregne enkle kvantitative problemer.
 • kjenne til lysets bølgenatur og kunne regne på interferensfenomener.
 • gjøre enkle beregninger med Bohrs atommodell og bruke dette til å forklare de tre hovedtypene spektre, samt forstå prinsippene som ligger til grunn for enkel spektralanalyse.
 • kunne anvende geometrisk optikk til å forklare/beregne hvordan bølger blir reflektert, brutt og bøyd
 • kunne gjengi sentrale begreper som dose, ekvivalent dose, halveringstid, aktivitet m.m og karakteristikker for ulike typer stråling, og hvordan disse virker på våre celler, samt å kunne bruke disse begrepene i enkle regneoppgaver.
 • kunne beregne strøm og spenning i enkle elektriske kretser, og få en forståelse for biologisk elektrisitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS1000:

For studenter som tar FYS1000 høsten 2015 eller senere gjelder at FYS1000 ikke kan inngå i grad før de følgene emner er bestått:

For studenter som tok FYS1000 våren 2014 gjelder at FYS1000 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

For studenter som tok FYS1000 våren 2013 gjelder at FYS1000 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Anbefalte forkunnskaper

MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt). Studenter uten kunnskaper tilsvarende Fysikk 1 fra den videregående skolen, må regne emnet som relativt krevende.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 7 timer undervisning per uke (4 timer forelesning/gjesteforelesning, 2 timer obligseminar og 1 time plenumsregning). Det er også 3 dager med laboratoriearbeid fordelt på 3 uker. I tillegg er det tilbud om 2 timer regneverksted med orakeltjeneste. I emnet inngår i tillegg til obligatorisk laboratoriearbeid med obligatorisk innlevering av lab.-rapporter også obligatorisk deltagelse ved ukentlige obligseminarer med obligatorisk innlevering av oppgaver.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS1000.

 

Forutsetninger for å gå opp til eksamen:
Godkjent gjennomført lab.arbeid Godkjent lab.-rapporter
Godkjent deltagelse på ukentlige obligseminarer Godkjent andel av ukentlige oppgaver

Krav om godkjent deltakelse på obligseminarer gjelder også studenter som har godkjent obligseminar fra tidligere semestere!

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Vurderingen er basert på en 3 timers skriftlig digital midtveiseksamen som teller 20%. Alle laboratorieoppgavene er obligatoriske og må
være godkjent før avsluttende eksamen. I tillegg en avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 80%.

Forutsetninger for å gå opp til eksamen:
Godkjent gjennomført lab.arbeid Godkjent lab.-rapporter
Godkjent deltagelse på ukentlige obligseminarer Godkjent andel av ukentlige oppgaver

Krav om godkjent deltakelse på obligseminarer gjelder også studenter som har godkjent obligseminar fra tidligere semestere!

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator, Gyldendals tabeller og formler i fysikk; //Fysikk 1 og Fysikk 2/

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering:

- rapport fra vårsemesteret 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang vår 2017

Eksamen

Eksamen siste gang vår 2018 for de som har godkjent obligatoriske krav fra våren 2017.

Undervisningsspråk

Norsk