GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet får du en bred innføring i klimasystemet på Jorda, hvordan utslipp og arealendringer har endret energibalansen til Jorda og dermed klima. Du får også en oversikt over virkningene av klimaendringene, og mulige tiltak for å redusere utslipp eller dempe skadelig effekter. Emnet inkluderer teknologiske, økonomiske, politiske og etiske aspekter ved klimaendringer og tiltak.

Sentrale temaer er Jordas utvikling og tidligere tiders klima, energibalanse og drivhuseffekt, endringer i atmosfærens sammensetning, klimasystemet på Jorda i dag, tilbakekoblinger i klimasystemet og scenarier for utviklingen i klima inkludert effekter på natur og samfunn.

I tillegg får du innføring i de viktigste mulighetene og utfordringene knyttet til å gjennomføre tiltak for å redusere utslipp og gjennomføre tilpasning til endringene. Emnet tar for seg geofagets rolle i samfunnet i dag, inkludert bærekraftsmålene.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne

  • forstå de overordnete fysiske prosessene som bestemmer Jordas klima
  • beskrive hovedtrekkene i Jordas utvikling
  • ha oversikt over klimaendringer og virkninger av ulike utslippsscenarier
  • vurdere grunnlaget for tiltak for å motvirke klimaendringer
  • reflektere rundt hvordan samfunnet responderer på klima
  • presentere geofagets egenart og rolle i en bærekraftig utvikling

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet krever ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har 4 forelesningstimer og 2 gruppetimer per uke.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

  • Muntlig gruppepresentasjon teller 20% ved sensurering. 
  • Avsluttende skriftlig eksamen teller 80% ved sensurering. 

Begge eksamensdelene må bestås for at emnet skal være bestått.

​Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 05:15:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk