GEO1100 – Jordens utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

I dette emnet får du grundig innføring i jordens utvikling fra dannelsen av solsystemet til menneskets tidsalder. Sentrale temaer er jordens oppbygning, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, bergartenes kretsløp, tidligere tiders klima, inkludert varme perioder og istider. I tillegg får du innføring i de viktigste prosessene som kontrollerer klimaet på jorden og atmosfærens sammensetning. Vi legger vekt på koblingen mellom jordens indre og ytre prosesser og samspillet mellom jordens sfærer. Emnet tar for seg geofagets rolle i samfunnet i dag, inkludert bærekraftsmålene. Du får også innføring i grunnleggende feltmetoder og erfaring med akademisk skriving.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne

 • beskrive hovedtrekkene i jordens utvikling
 • se sammenhenger mellom jordens sfærer, indre og ytre krefter, den geologiske utviklingen av jorden, klimasoner og betingelser for liv
 • anvende matematiske formler for enkle jordprosesser
 • vurdere grunnlaget for rekonstruksjoner av jordens miljø- og klimahistorie
 • reflektere rundt menneskets påvirkning av jordsystemet
 • presentere geofagets egenart og rolle i en bærekraftig utvikling

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2)

Og en av disse:

 • Matematikk R2
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Matematikk R2 var et krav til og med studieåret 2021/2022 som del av en forsøksordning. Fra og med studieåret 2022/2023 er det ikke lenger et krav med matematikk R2.

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

  Overlappende emner

  Undervisning

  3x2 timer forelesninger i kombinasjon med øvelser, datalab og gruppearbeid hver uke. Inntil 4 rapporter skal være godkjent for å kunne fremstille seg for avsluttende eksamen. Muntlig gruppepresentasjon om valgfritt tema teller med til sensureringen i emnet.

  Det er inntil 5 dager obligatorisk feltkurs hvorpå det skal skrives feltrapport som inngår i totalkarakter i emnet. Feltkurset har et obligatorisk informasjonsmøte tidlig i semesteret.

  Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

  Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

  Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Kostnader ved å ta emnet

  Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet (ved overnatting).

  Eksamen

  • Inntil 4 rapporter skal være godkjent individuelt før du kan gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.
  • Inntil to skriftlige feltrapporter teller til sammen 20% ved sensurering.
  • Muntlig gruppepresentasjon teller 20% ved sensurering.
  • Avsluttende skriftlig eksamen teller 60% ved sensurering.
  • Alle deleksamener skal være bestått hver for seg for at du skal bestå kurset. 

  ​Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Hjelpemidler til eksamen

  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2022 03:18:52

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Høst
  Eksamen
  Høst
  Undervisningsspråk
  Norsk