Dette emnet er nedlagt

GEF2210 – Regionale og globale luftforurensninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet Regionale og globale luftforurensninger gir en innføring i de kjemiske og fysiske prosessene som styrer atmosfærens sammensetning og hvordan beregninger av endringer kan gjøres. Emnet gir grunnlag for videre studier av hvordan utslipp påvirker klima og luftkvalitet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne forklare dannelsen og nedbrytning av ozon og andre oksidanter i atmosfæren
 • ha grunnleggende forståelse av de prosessene som fører til dannelse av partikler i atmosfæren
 • kjenne hovedkomponentene i de biogeokjemiske kretsløpene av karbon, nitrogen og oksygen
 • kjenne de viktigste utslippskildene for gasser og partikler i atmosfæren
 • kjenne de viktigste årsakene til globale og regionale luftforurensninger inkludert sur nedbør
 • kunne sette opp og utføre enkle numeriske simuleringer for å illustrere samspillet mellom ulike prosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emne må tas før første felttur/ekskursjon i GEF2210:

For studenter som tok GEF2210 mellom høsten 2014 og våren 2015 gjelder at GEF2210 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

6 studiepoeng mot GF327 og 3 studiepoeng mot GF328.

Undervisning

Forelesninger 2t. pr. uke. Obligatoriske kollokvier/gruppeøvinger 2t. pr. uke. Det kreves innlevering av 1 obligatorisk oppgave (modellering av atmosfærekjemi i enkel boksmodell). For å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen må denne være godkjent. Obligatorisk ekskursjon 3 dager.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta på obligatorisk feltundervisning/ekskursjoner er det et krav at følgende emner må være bestått tidligere enn første felttur/ekskursjon i GEF2210:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0504 når du møter på første felttur/ekskursjon i GEF2210.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig midtveiseksamen som teller ca 1/3 av sluttkarakteren. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller ca 2/3 av sluttkarakteren. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av de to eksamensdelene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Undervises siste gang høsten 2018.

Eksamen

Høst 2020

Høst 2019

Høst 2018

Det tilbys eksamen i emnet (forutsetter bestått undervisning), siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk