Dette emnet er nedlagt

GEG2350 – Geofag i praksis. Feltundervisning for lærerstudenter.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp utvalgte geofaglige temaer som er relevante for undervisningen i skolen. Det blir lagt særlig vekt på feltundervisning med tanke på hvordan naturlandskapet i nærmiljøet kan brukes i undervisningen i geografi og geofag, spesielt i videregående skole.

Hva lærer du?

Du lærer å gjøre selvstendige observasjoner og analyser i felt, og hvordan dette kan brukes i praksis i klasseundervisning og ved ekskursjoner. Du får samtidig en faglig oppdatering av temaer som er særlig relevante i skolesammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet vil bare bli gitt hvis nok studenter melder seg innen 14. januar (hovedopptaket).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende HMS emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn GEG2350:

For studenter som tar GEG2350 våren 2015 eller senere gjelder at GEG2350 ikke kan inngå i grad før HMS emnene MNHMS0015 og MNHMS0015FS er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt), GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt)

Undervisning

Hoveddelen av undervisningen, inkludert feltøvelser, vil bli holdt som et konsentrert program over 2-3 uker i siste halvdel av vårsemesteret. Deler av undervisningen inkludert forberedelser til feltøvelsene vil foregå som nettbasert fjernundervisning.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

Generell info om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Obligatorisk rapport som eksamineres i avsluttende muntlig eksamen og teller 100% i karakteren.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Emnet skal ikke gå vår 2012 og vår 2013, og vil sannsynligvis bli nedlagt.

Undervisningsspråk

Norsk