BIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II

Kort om emnet

Emnet har fokus på arbeidsmetoder i biokjemi og molekylærbiologi. Emnet gir en innføring i sentrale biokjemiske og biofysikalske metoder for studier av proteiner. Dette omfatter metoder som gir informasjon om både proteiners primær-, sekundær- og tertiærstruktur.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

 • Ha kjennskap til sentrale biokjemiske og biofysikalske metoder for studier av proteiner.

 • Ha kjennskap til teorien for proteinuttrykk, rensing, krystallisering, proteinkrystallografi, UV-vis spektroskopi, protein NMR, proteomikk og massespektrometri for studier av proteiner.

 • Ha kunnskap om hvordan du kan bruke metodene beskrevet ovenfor til å studere proteiner.

 • Beherske hvordan disse metodene brukes i praksis.

 • Få erfaring med å presentere resultater både skriftlig og muntlig på en vitenskapelig måte

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Emnet forutsetter basiskunnskaper innen biokjemi og molekylærbiologi tilsvarende en bachelor i Biovitenskap.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet består av

 • laboratoriearbeid med innlevering av rapporter og en presentasjon.

 • forelesninger

 • kollokvier

Laboratoriearbeidet består av både våtlab og datalab og er delt i tre moduler:

 • Første modul er et prosjekt «Fra gen til struktur og funksjon» som inkluderer proteinuttrykk, rensing, krystallisering, strukturløsning og spektroskopisk karakterisering (~50%).

 • Andre modul fokuserer på protein NMR spektroskopi (~20%).

 • Tredje modul fokuserer på proteomikk og massespektrometri (~30%).

Resultatene fra laboratoriearbeidet i de tre modulene leveres inn/presenteres som henholdsvis rapport i artikkelformat, vanlige rapporter og muntlig presentasjon.

Emnet undervises som et intensivkurs over 5 uker, der 95% deltagelse i undervisningen er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom  forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student. Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

  Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Rapporter fra laboratorieøvelsene, artikkelrapport og muntlig presentasjon må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 18:19:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Emnet tilbys to ganger i periodene uke 40-44 og 46-50 med eksamen etter hvert undervisningsparti. Du skal kun delta på ett av undervisningspartiene. 

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk