BIOS4611 – Plantevitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i planters utvikling, funksjon og interaksjoner med andre organismer. Det legges vekt på sammenhengen fra gener og genomer til celler og organer i ulike plantetyper, og hvordan planters evolusjon, utvikling og funksjon forståes i et slikt perspektiv. I et overordnet fokus vil planters rolle i samfunnet belyses i dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskap om ulike typer utvikling, livssyklus og fysiologiske prosesser i planter samt deres evolusjonære opphav
 • har du kunnskap om den genetiske og molekylære bakgrunnen til utvikling og funksjon i planter
 • har du grunnleggende kunnskap om hvordan planter interagerer med sitt miljø og andre organismer
 • har du god innsikt i hvordan plantevitenskap spiller inn i samfunnet på ulike plan
 • har du teoretisk kunnskap i hvordan et forskningsprosjekt planlegges, gjennomføres og rapp
 • Vil du lære å bruke kunnskapene du har tilegnet deg i en skriftlig oppgave, f.eks essay, kronikk eller review

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS3611 og BIOS4611 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.

2.  Andre programstudenter.

3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Deltagelse på gruppeundervisning (Obligatorisk)
 • Prosjektoppgave og presentasjon som teller henholdsvis 20% og 10% av endelig sensur (Obligatorisk)
 • Fordypende skriftlig oppgave innen tema som undervises i kurset. Skriftlig oppgave avtales med faglærer og kan feks. være essay, kronikk, review, forskningssøknad, ol. (Obligatorisk) 

Prosjektoppgaven er delt i tre faser: 1) Planlegging, 2) Gjennomføring og 3) Presentasjon av resultater. All obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Gjennomført obligatorisk undervisning har gyldighet 2 år etter gjennomføring

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av tre deler:

 • Del 1: Prosjektoppgave og presentasjon som teller henholdsvis 20% og 10% av endelig sensur
 • Del 2: Avsluttende skriftlig eksamen i Inspera, 3 timer, som teller 70 % ved sensurering. 

Et essay eller review må være levert og godkjent før eksamen. All obligatorisk undervisning må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensforsøk 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS3611 – Plantevitenskap, BIOS3610 – Plantevitenskap og BIOS4610 – Plantevitenskap.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 07:15:06

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk