Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i plante- og dyrefysiologi. Pensum er omtrent 1/3 plantefysiologi og planteanatomi, mens dyrefysiologi og funksjonell anatomi utgjør 2/3 av stoffmengden. Mennesket vil i stor grad bli brukt som eksempel under gjennomgangen av funksjonen til organsystemene. Emnet vil gi en forståelse for relevante fysiske prinsipper for de fysiologiske prosessene gjennom enkel programmering og simuleringer i tett samarbeid med FYS1001 – Innføring i fysikk som vil gå samme semester.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i fysiologiske prosesser, hvordan konstant indre miljø opprettholdes, og synliggjøre hvordan organismer samvirker med det ytre miljø.
 • Kunne forklare mikroskopisk og makroskopisk oppbygging av cellevev og organsystemer.
 • Kjenne de fysiologiske begrepene som brukes innen transport, salt- ,vann- og energi-balanse, gassutveksling, ernæring, fordøyelse, absorbsjon, reseptorer og signaloverføring.
 • Kunne utføre enkle laboratorieforsøk, analysere og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal.
 • Programmere og benytte data for å kjøre enkle matematiske simuleringer av fysiske grunnprinsipper som ligger til grunn for fysiologiske prosesser.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet og HMS0505 - El-sikkerhet må tas før første laboratorieøvelse.

BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

Det er anbefalt å ha tatt FYS1001 – Innføring i fysikk tidligere, eller at emnene tas i samme semester.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av:

 • forelesninger 

 • obligatorisk gruppeundervisning/kollokvier

 • obligatoriske laboratorieøvelser 

 • obligatoriske datalab

Godkjent obligatorisk gruppeundervisning og laboratorie/data-øvelser er gyldig i 5 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, laboratorieundervisningen og deler av gruppeundervisningen. Førstnevnte gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Dette emnet har avsluttende skriftlig digital eksamen (3 timer).

Rapport fra laboratorieøvelsene, dataøvelser og deltakelse på gruppeundervisning må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

I tillegg blir det arrangert en prøve i dyrefysiologi hvor studentene får teste sine kunnskaper i løpet av vårsemesteret. Denne prøven vil ikke telle til avsluttende eksamen. Godkjent obligatorisk gruppeundervisning og laboratorie/data-øvelser er gyldig i 5 år.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV1020 – Fysiologi (nedlagt).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 00:29:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk