BIOS5213 – Fylogeni og klassifikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskningsmetodikk innen moderne systematikk med vekt på fylogenetisk analyse basert på molekylære data. Koblingen mellom fylogeni (evolusjonære slektskapsforhold) og klassifikasjon samt en kort innføring i nomenklatoriske prinsipper vil likeledes inngå.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du følgende kompetanse:

  • Bakgrunnskunnskap om fylogenetisk teori
  • Kjennskap til ulike tilnærminger til fylogenetisk analyse: distansemetoder, parsimoni, nettverksalgoritmer, maximum likelihood og bayesiansk analyse
  • Kjennskap til analyseverkstøy for analysering av ulike typer data
  • Kan planlegge og gjennomføre en fylogenetisk analyse på egen hånd
  • Kan tolke resultatene fra en fylogenetisk analyse i en større sammenheng
  • Forstå de basale prinsippene for vitenskapelig navngiving av arter: nomenklatur

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS5213 og BIOS9213 har felles opptak med plass til 28 studenter. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår over ti uker fra begynnelsen av semesteret og vil bli organisert som forelesninger og dataøvelser. Studentene skal levere en skriftlig oppgave basert på dataøvelsene, samt lese og presentere en forskningsartikkel om et relevant tema.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70 % ved sensurering.

Skriftlig innlevering basert på dataøvelsene som teller 30% på den endelige karakteren.

Obligatorisk presentasjon av artikkel må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIO9210 – Fylogeni og klassifikasjon (videreført), BIO4210 – Fylogeni og klassifikasjon (videreført) og BIOS9213 – Fylogeni og klassifikasjon.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 07:16:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)