Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet BIO1200A gir en oversikt over viktige grupper av alger, planter og virvelløse dyr (invertebrater) med vekt på det norske artsmangfoldet. Det gis i tillegg i mai en kort introduksjon til fugler og avholdes en fugleekskursjon til Østensjøvannet. Artenes/gruppenes klassifikasjon, biologi og økologi er sentrale tema på forelesninger og laboratorieøvelser. På sommerfeltkursene i juni vil man møte en rekke norske naturmiljø (skog, myr, strandsone, ferskvann og sjø). I tillegg til alger, høyere planter og invertebrater, vil det på feltkursene undervises i artskunnskap og økologi innen moser, lav, sopp og vertebrater. Forelesninger og laboratorieøvelser om moser, lav, sopp og vertebrater foregår som en del av BIO1200B i høstsemesteret.

 

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om viktige arter og grupper i norsk natur, deres evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til livsmiljøet. De vil også oppnå fortrolighet med identifikasjon ved hjelp av egnet bestemmelseslitteratur og få generell kunnskap om habitattyper som en del av feltkursene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For etteranmelding til kurset, kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO1200A:

For studenter som tar BIO1200A våren 2013 eller senere gjelder at BIO1200A ikke kan inngå i grad før HMS0503 er bestått.

Spesielle opptakskrav:

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 - Grunnkurs i biologi

Overlappende emner

Det kan ellers være et visst overlapp med gamle emner. Kontakt studieseksjonen hvis du har spørsmål om overlapping.

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, laboratorieøvelser og feltkurs. Det blir et primært akvatisk (marint og ferskvann) feltkurs i Drøbak og et terrestrisk feltkurs på Tomb i slutten av juni. Feltkursene koster 150 kr. per døgn.

Det er obligatorisk deltagelse på laboratorieøvelser og feltkurs, og det er obligatorisk innlevering av laboratoriejournaler. Laboratorieøvelser, feltkurs og laboratoriejournaler må være godkjent før man kan ta eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning, der det blant annet gis kursinformasjon og ajourføres deltagelseslister.

Deltagelse på obligatorisk laboratorie- og feltundervisning krever at emnene MNHMS0015, MNHMS0010LS og MNHMS0015FS tas i samme semester eller at de er bestått tidligere.

Studenter som ønsker å fortsette med BIO1200B, som arrangeres påfølgende semester og har feltkurs i juli/august, må gi beskjed om dette så tidlig som mulig, og før 1. mai.

Dette emnet bruker Fronter. Før semesterstart vil all informasjon bli gitt på emnets semesterside.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig deleksamen 1 er på 2 timer og avholdes i midten av vårsemesteret (mars). Deleksamen 1 teller 25%, og må bestås for å kunne fortsette kurset. Det avholdes ny eksamen (konte-eksamen/utsatt-eksamen) for studenter som trekker seg, som stryker, eller som ikke kan ta ordinær eksamen pga sykdom. Se regler som gjelder ved MN-fakultetet for å trekke seg fra eksamen og i forbindelse med sykdom ved eksamen (link: www.uio.no/studier/admin/eksamen). Fravær fra ordinær eksamen pga. sykdom er gyldig når dette dokumenteres ved legeerklæring.

Avsluttende skriftlig deleksamen 2 er på 4 timer, teller 75% og avholdes i slutten av vårsemesteret (juni). Det er ikke mulig å trekke seg fra ordinær deleksamen 2, og det gis derfor kun ny eksamen (konte-eksamen) for de som stryker sammenlagt etter deleksamen 2. Det blir også gitt ny eksamen (utsatt-eksamen) for studenter som ikke kan ta deleksamen 2 pga. av sykdom og som dokumenterer dette ved legeerklæring.

Obligatoriske laboratorieøvelser, feltkurs og laboratoriejournaler, som inngår i den enkelte deleksamen, må være godkjente for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske feltkurs må være godkjente for å få karakter i emnet.

Eksamensresultater (fra deleksamener) kan ikke videreføres til senere år. Godkjent gjennomføring av obligatoriske laboratorieøvelser og feltkurs kan videreføres i inntil 5 år, med mindre det har skjedd store forandringer på emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering V07.

Periodisk emneevaluering vår 2012.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang våren 2017.

Emnet kan erstattes av BIOS2200 eller BIOS2220

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk