BIOS2220 – Akvatisk biomangfold

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Undervisning og eksamen vil foregå digitalt. Dette kan føre til endringer i blant annet timeplan, obligatoriske aktiviteter, eksamensform og karakterskala. Du får oppdatert informasjon på semestersiden og i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over organismer i havet og ferskvann med vekt på det norske artsmangfoldet. De viktigste artenes og gruppenes klassifikasjon, oppbygging, funksjon og tilpasninger er sentrale tema. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kunnskap om de viktigste akvatiske organismer og deres miljø i Norge
 • har du forståelse av hvordan artsmangfold varierer med habitat og årstid
 • har du kunnskap om organismenes oppbygning, funksjon og tilpasninger til sitt miljø
 • har du forståelse av hvordan artsmangfoldet er evolusjonært beslektet
 • kan du bruke ulike metoder til taksonomisk identifikasjon og analyse av biodiversitet

Opptak til emnet

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være tatt før første laboratorieøvelse og feltekskursjon i BIOS2220:

BIOS1150 – Biologisk mangfold

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, kollokvier, laboratorieundervisning og feltekskursjoner. Rapporter fra øvelser og feltekskursjoner må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Feltekskursjoner er obligatorisk. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i tre år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurs: Studenter betaler en egenandel på 150 kr/dag med overnatting

Eksamen

 • Skriftlig, praktisk eksamen i systematikk (artskunnskap) i siste del av semesteret teller 20%.
 • Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen teller 80%.

Deltagelse på feltekskursjoner, og rapporter fra laboratorieøvelser og feltekskursjoner må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 00:15:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk