BIO4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan norsk natur inndeles, naturvariasjonen systematiseres og naturtyper kartlegges ved bruk av Artsdatabankens naturbeskrivelsessystem ‘Natur i Norge’ (NiN). Emnet forklarer det teoretiske grunnlaget for NiN (naturvariasjon som variasjon langs miljøgradienter) og gir en innføring i teori og metodikk for praktisk naturkartlegging basert på NiN. .

Emnet er opprettet på grunn av myndighetenes satsing på kompetanse og kapasitet innen kartlegging av naturvariasjon basert på NiN-systemet.

Hva lærer du?

Etter å ha fulført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kjenne til den økologiske teorien som ligger til grunn for Natur i Norge (NiN), og forstå de økologiske prosessene som forårsaker variasjon i artssammensetning i naturen.

  • Forstå teorien som brukes til å systematisere naturvariasjonen i NiN-systemet, hvilke prinsipper NiN-systemet benytter til å dele natur i typer.

  • Vite hvordan variasjon innenfor hver naturtype beskrives og kunne gjenkjenne de vanligste typene i felt.

  • Kjenne til teorien bak naturkartlegging med fokus på kvalitet i naturtypekart.

  • Forstå kartleggingsprosessen og de utfordringene som er knyttet til naturkartlegging.

  • Kunne gjennomføre praktisk naturkartlegging og lage digitale naturtypekart både i felt og på PC.

  • Kjenne til den nyeste forskningen på naturtypevariasjon og naturkartlegging i Norge.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  3. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Antallet studenter er begrenset til 20.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 

Emnet krever grunnleggende forkunnskaper i generell økologi, i tillegg til en viss kompetanse i artsbestemmelse av karplanter, lav og moser. Kunnskap om og erfaring i bruk av GIS er en klar fordel for kartleggingsdelen av kurset.

Undervisning

Kurset undervises intensivt I 3 perioder, uke 15, 26 og 37. Undervisningen vil bli gitt som forelesninger (40 t) og ekskursjoner (ca. 9 dager). Studentene skal skrive en rapport etter feltundervisningen (40 t). Forelesningene vil bli gitt i to konsentrerte blokker, med 5 dager i siste halvdel av vårsemesteret og 2 dager i begynnelsen av høstsemesteret. Feltundervisningen gjennomføres også i to blokker, den første i juni og den andre i begynnelsen av september.  Forelesningene vil bli gitt før ekskursjonene i begge semestre. Deltagelse på forelesninger og ekskursjoner er obligatorisk, men det godtas et fravær på maksimum 20 %.

Rapporten skal inneholde et naturtypekart med tilhørende informasjon, laget i geografiske informasjonssystemer (GIS). Kartet skal leveres digitalt med mulighet for videre bearbeiding. Rapporten vurderes med karakterene godkjent/ikke godkjent. Kurset avsluttes med muntlig eksamen.

Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.

For å kunne gå opp til eksamen må rapporten og obligatorisk deltagelse på forelesninger/ekskursjon være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Fra slutten av vårsemesteret til begynnelsen av høstsemesteret.

Emnet erstattes fra våren 2020 av BIOS4120.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk