BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan norsk natur inndeles, naturvariasjonen systematiseres og naturtyper kartlegges ved bruk av Artsdatabankens naturbeskrivelsessystem ‘Natur i Norge’ (NiN). Emnet forklarer det teoretiske grunnlaget for NiN (naturvariasjon som variasjon langs miljøgradienter) og gir en innføring i teori og metodikk for praktisk naturkartlegging basert på NiN. .

Emnet er opprettet på grunn av myndighetenes satsing på kompetanse og kapasitet innen kartlegging av naturvariasjon basert på NiN-systemet.

Hva lærer du?

Etter å ha fulført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kjenne til den økologiske teorien som ligger til grunn for Natur i Norge (NiN), og forstå de økologiske prosessene som forårsaker variasjon i artssammensetning i naturen.
 • Forstå teorien som brukes til å systematisere naturvariasjonen i NiN-systemet, hvilke prinsipper NiN-systemet benytter til å dele natur i typer.

 • Vite hvordan variasjon innenfor hver naturtype beskrives og kunne gjenkjenne de vanligste typene i felt.

 • Kjenne til teorien bak naturkartlegging med fokus på kvalitet i naturtypekart.

 • Forstå kartleggingsprosessen og de utfordringene som er knyttet til naturkartlegging.

 • Kunne gjennomføre praktisk naturkartlegging og lage digitale naturtypekart både i felt og på PC.

 • Kjenne til den nyeste forskningen på naturtypevariasjon og naturkartlegging i Norge.

Opptak til emnet

Det er 20 plasser på emnet. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 3. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Antallet studenter er begrenset til 20.

BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) BIO1200B – Biologisk mangfold B (nedlagt) BIOS2100 – Generell økologi BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper i biostatistikk.

Emnet krever grunnleggende forkunnskaper i generell økologi, i tillegg til en viss kompetanse i artsbestemmelse av karplanter, lav og moser. Kunnskap om og erfaring i bruk av GIS er en klar fordel for kartleggingsdelen av kurset.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises intensivt I 3 perioder, (for 2019 I uke 15, 26 og 36). Undervisningen vil bli gitt som:

 • Forelesninger (40 t). Forelesningene vil bli gitt i to konsentrerte blokker, med 5 dager i siste halvdel av vårsemesteret og 2 dager i begynnelsen av høstsemesteret. Forelesningene vil bli gitt før feltkursene i begge semestre.

Feltundervisning (ca. 9 dager). Disse gjennomføres også i to blokker, den første i juni og den andre i begynnelsen av september. 

 • Studentene skal skrive en rapport etter feltundervisningen. Deltagelse på forelesninger og ekskursjoner er obligatorisk, men det godtas et fravær på maksimum 20 %.

Rapport er obligatorisk og skal inneholde et naturtypekart med tilhørende informasjon, laget i geografiske informasjonssystemer (GIS). Kartet skal leveres digitalt med mulighet for videre bearbeiding. Rapporten vurderes som godkjent/ikke godkjent. Emnet avsluttes med muntlig eksamen.

Feltkurset er obligatorisk.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 16:13:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk