Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet BIO1200B gir en oversikt over sentrale arter og grupper av moser, lav, sopp og ryggstrengdyr (halekordater, lansettfisker og virveldyr) med vekt på det norske artsmangfoldet. I tillegg gis det generelle forelesninger om biologisk mangfold. Artenes/gruppenes klassifikasjon, biologi og økologi er sentrale tema på forelesninger og i laboratorieøvelser.

 

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om viktige arter og grupper i norsk natur, deres evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til livsmiljøet. De vil oppnå fortrolighet med identifikasjon ved hjelp av egnet bestemmelseslitteratur, få kunnskap om en rekke ulike habitattyper og lære om dannelsen og betydningen av biologisk mangfold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

 

Bestått deleksamen 1 og 2, samt godkjent obligatoriske laboratorierapporter  i BIO1200A – Biologisk mangfold I.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO1200B:

 

For studenter som tar BIO1200A høsten 2013 eller senere gjelder at BIO1200B ikke kan inngå i grad før HMS0503 og HMS0504 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 - Grunnkurs i biologi

Overlappende emner

 

Det kan ellers være en viss overlapp mot gamle emner, ta kontakt med studieseksjonen ved spørsmål om dette.

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, laboratorieøvelser og feltkurs.

Det arrangeres tre feltkurs:

To i juni/juli (4 døgn til Drøbak og 5 døgn til Tomb) og ett i juli/august 5 døgn til Finse; tema høyfjellsøkologi (plante og dyreliv samt sopp og lav). Feltkursene koster 150 kr. per døgn.

I tillegg blir det en dagsekskursjon: Moser, lav og sopp i Nordmarka (september). Kurset bygger på og forutsetter BIO1200A – Biologisk mangfold I.

Det er obligatorisk deltagelse på laboratorieøvelser og feltkurs, og det er obligatorisk innlevering laboratoriejournaler. Laboratorieøvelser, feltkurs og laboratoriejournaler må være godkjent før man kan ta eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning, der det blant annet gis kursinformasjon og ajourføres deltagelseslister.

Deltagelse på obligatorisk laboratorie- og feltundervisning krever at emnene MNHMS0015, MNHMS0010LS og MNHMS0015FS tas i samme semester eller at de er bestått tidligere.

Dette emnet bruker Fronter. Før semesterstart vil all informasjon bli gitt på emnets semesterside.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det er 2 skriftlige deleksamener. Deleksamen 1 er på 3 timer og teller 40 %. Den avholdes i midten av høstsemesteret (oktober), og er en skriftlig systematisk og økologisk felteksamen basert på sommerfeltkursene i Drøbak og på Tomb (BIO1200A) samt høyfjellskurset på Finse og dagsekskursjonene til Østensjøvannet (BIO1200A) og Nordmarka. Det avholdes ikke konteeksamen for studenter som stryker eller trekker seg, men det gis ny utsatt eksamen for studenter som ikke kunne ta ordinær eksamen pga sykdom og som dokumenterer dette ved legeerklæring.

Avsluttende skriftlig deleksamen 2 er på 4 timer, teller 60 % , avholdes i slutten av høstsemesteret (desember) og omhandler temaer fra forelesninger og laboratorieøvelser. Det gis ny eksamen (konteeksamen) for de som stryker sammenlagt etter denne deleksamen. Det blir også gitt ny eksamen (utsatt eksamen) for studenter som ikke kan ta deleksamen 2 pga. av sykdom og som dokumenterer dette ved legeerklæring.

Obligatoriske laboratorieøvelser, feltkurs og laboratoriejournaler, som inngår i den enkelte deleksamen, må være godkjente for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske feltkurs må være godkjente for å få karakter i emnet.

Eksamensresultater (fra deleksamener) kan ikke videreføres til senere år. Godkjent gjennomføring av obligatoriske laboratorieøvelser og feltkurs kan videreføres i inntil 5 år, med mindre det har skjedd store forandringer på emnet.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høst 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

150NOK per døgn på feltkurs