BIOS2100 – Generell økologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i levende organismers forhold til sine omgivelser, prosesser som styrer arters utbredelse og antall, artssamfunn, økosystemer og biomer, effekter av menneskets miljøpåvirkning, og sammenhengen mellom økologi og evolusjon.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne gjøre rede for:

 • Tilpasninger mellom organismer og miljø
 • Faktorer som bestemmer arters geografiske utbredelse
 • Livshistoriestrategier og populasjonsdynamikk
 • Interaksjoner mellom arter - mutualisme, konkurranse, predasjon, herbivori og parasittisme
 • Biodiversitet, samfunnsstruktur og suksesjon
 • Produksjon, næringsnett og stofflyt gjennom økosystemer
 • Sentrale effekter av menneskelig påvirkning på økosystemer

Opptak til emnet

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

BIOS1150 – Biologisk mangfold BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap STK1000 – Innføring i anvendt statistikk

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kollokvier
 • Obligatoriske dataøvelser

Godkjent obligatorisk gruppeundervisning og laboratorie/data-øvelser er gyldig i 3 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Eksamen

 • 4 timer skriftlig eksamen teller 100%

Godkjente dataøvelser er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO2100 - Generell økologi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 00:13:50

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk