Dette emnet er nedlagt

MBV4250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en forståelse av immunologiske grunnprinsipper og en innføring i sentrale immunologiske teknikker. Det undervises over 3 uker. Forelesninger gir en innføring i immunsystemet i løpet av den første uken. Struktur, funksjon og regulering av de ulike molekylene i immunsystemet blir beskrevet. Videre blir B celler, T celler, NK celler og antigenpresenterende celler diskutert. Til slutt behandles lymfoide organer, cellesamarbeid og immunologisk toleranse. Den andre og tredje uken omfatter laboratoriearbeid, demonstrasjoner og kollokvier hvor studentene i grupper presenterer resultater fra utvalgte originalartikler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • ha god kjennskap til grunnlaget for diversiteten i den adaptive immunresponsen, samt strukturen og bindingsegenskapene til antistoffer og T cellens reseptor
  • kjenne det medfødte immunforsvaret og vite hvordan det samarbeider med det adaptive
  • ha inngående kunnskap  til antigen presentasjon
  • vite hvordan B og T celler utvikler seg og hvordan de utfører sin funksjon
  • kunne designe, planlegge og utføre ulike ELISA og Western blots med stor grad av selvstendighet og ha god teoretisk kjennskap til andre metoder som FLOW cytometri, surface plasmon resonance, monoklonal teknikk, phage display, bruk av transgene mus og sekvensanalyser ved hjelp av IMGT databasen.
  • ha inngående kunnskap om en relevant orginalartikkel og ha evne til å formidle dette til gruppen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD studenter må melde seg til MBV9250 - Generell immunologi og immunologiske teknikker

Emnene MBV4250 og MBV9250 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i cellebiologi/biokjemi , og/eller opptak til masterprogram i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende.

I tillegg anbefales at du har emnene MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført), MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført), MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført) eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV9250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (nedlagt)

 Emnet overlapper med deler av MBV3010.

Undervisning

Emnet undervises intensivt over 3 uker og omfatter forelesninger, demonstrasjoner og laboratorieøvelser.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen ca to uker etter undervisningsslutt

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av MBV4250 våren 2014

Evaluering av MBV4250 våren 2008

Evaluering av MBV4250 våren 2006

 

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO.
Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises ikke våren 2020

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)