IN3250 – Prosjektoppgave i Informatikk: interaksjonsdesign

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil studenten sammen med veileder utforske og rapportere om et tema innen interaksjonsdesign. Oppgaven som skal utføres vil involvere design og utvikling av høyoppløselige designartefakter i samråd med sluttbrukere hvor datainnsamling, utvikling og evaluering inngår som en del av eksperimentet. Emnet egner seg for studenter som ønsker å jobbe med enten etablerte næringslivscase eller pågående forskningsprosjekter som utgangspunkt for en faglig fordypning innen interaksjonsdesign. Emnet gir derfor rom for utforskning i både fagprofesjonell og akademisk retning. Prosjektet utføres i veilederens forskningsgruppe som også vil tilføre nødvendige ressurser og tilganger.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du

  • ha meget god forståelse av et utvalgt tema innen interaksjonsdesign
  • ha noe kjennskap til hvordan designeksperimenter utføres i interaksjonsdesign
  • ha noe kjennskap til hvordan datainnsamling, utvikling og evaluering utføres innen forskning i interaksjonsdesign
  • kunne utføre et lite prosjekt i samråd med sluttbrukere hvor datainnsamling, utvikling og evaluering inngår som en del av eksperimentet
  • kunne skrive en enkel rapport som beskriver og drøfter prosjektet og dets resultater

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Bare for programstudenter på Informatikk: design, bruk og interaksjon.

Maks antall studenter: 10

Krever karakter B eller bedre i både INF2260/IN2020 og INF1510/IN1060 og karakter C eller bedre i IN(F)1010. Opptak gjøres på bakgrunn av motivasjonsbrev og samtale med faglærer. Søkere må levere motivasjonsbrev innen en angitt frist og vil bli innkalt til samtale med faglærer. Motivasjonsbrev, som skal være på ca en side, sendes studieadministrasjonen studieinfo@ifi.uio.no.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

INF2260 – Interaksjonsdesign (nedlagt)/IN3020 – Databasesystemer/IN3021, INF1510 – Bruksorientert design (videreført)/IN1060 – Bruksorientert design og INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)/IN1010 – Objektorientert programmering

Undervisning

Emnet er organisert med tre fellessamlinger á to timer for alle som tar emnet:

  • Introduksjon av prosjektarbeid, veiledere, omfang og forventninger.

  • Felles midtveispresentasjon og vurdering av hverandres prosjektarbeid.

  • Avsluttende presentasjon med tilbakemelding og innlevering av endelig rapport.

Veiledning som avtales i forskningsgruppen. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid. Studentene presenterer sitt arbeid og leser/kritiserer hverandres arbeid underveis.

Studenter vil mellom første og siste fellessamling kunne forvente åtte timer med individuell veiledning (lagt opp som faste møter med veileder annen hver uke).

Eksamen

Vurdering av skriftlig oppgave, samt muntlig presentasjon av oppgaven. Begge deler må bestås og bestås i samme semester.

Den skriftlige oppgaven teller 70 % av sluttkarakteren, mens den muntlige presentasjonen teller 30 %.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Undervises ikke høsten 2019

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)