IN5570 – Distribuerte objekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en presentasjon av grunnleggende begreper for distribuerte objekter, inkludert lokale og distribuerte objekter, ekstern objektpåkalling, kommunikasjon, parametervurderingsprinsipper, søppelsamling, ytelsesproblemer og typiske applikasjoner. Emnet dekker også advanced type systems, inkludert begreper som immutability og dets anvendelse til distribuert programmering og tilgangskontroll. Emnet diskuterer også utformingen av språkkonstruksjoner for parallellisme, og vil bruke programmeringsspråket Emerald som basis. Emnet tar også en titt på implementeringen av distribuerte objekter, inkludert virtuelle maskiner, kompileringsteknikker, run-time typing, dynamisk programlasting og hvordan du distribuerer søppelinnsamlingen

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • kunne forklare Emeralds typesystem og dets betydning for distribusjon
  • kjenne til begrepene distribution, immutability, contra-variance, replikering, fjernkall, mobilitet, tråde, trådsynkronisering, trådmobilitet, og spilloppsamling
  • kjenne til hovedprinsippene i distribuert spilloppsamling, fjernkall, tråde, objektklasser, objekttyper, synkronisering, pålitelighet og rask distribuerte applikasjoner
  • kjenne til prinsippene og metoder for å implementere distribuert spilloppsamling, fjernkall, tråder, objektklasser, objekttyper, synkronisering, pålitelighet og rask distribuerte applikasjoner
  • kunne programmere større distribuerte programmer i Emerald med mange tråder og komplekse synkroniseringskrav, hvor objekterne er fordelt over hele verden
  • kjenne til lysets hastighet og dets effekt på distribuerte systemer
  • kunne anvende Planetlab til måling av performance til distribuerte systemer og applikationer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN1010 – Objektorientert programmering, INF2100 – Prosjektoppgave i programmering (videreført), IN2010 – Algoritmer og datastrukturer og INF3110 – Programmeringsspråk (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger på 2 timer hver uke, med 6 timers forelesninger ca hver tredje uke. 2 timer med gruppetimer hver uke. Emnet baserer seg i stor grad på praktisk erfaring gjennom flere større programmeringsoppgaver.

Obligatoriske øvelser som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

2 hjemmeeksamener i løpet av semesteret som hver teller 25% og en muntlig eksamen (skriftlig 4 timer digital eksamen hvis mer enn 20 kandidater) som teller 50% av karakteren.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5510 - Distribuerte Objekter (videreført)IN9570 - Distribuerte objekter

Hjelpemidler til eksamen

Muntlig/skriftlig eksamen: Alt skriftlig materiale er tillatt

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:17:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk