Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en presentasjon av grunnleggende begreper for distribuerte objekter, inkludert lokale og distribuerte objekter, ekstern objektpåkalling, kommunikasjon, parametervurderingsprinsipper, søppelsamling, ytelsesproblemer og typiske applikasjoner. Emnet dekker også advanced type systems, inkludert begreper som immutability og dets anvendelse til distribuert programmering og tilgangskontroll. Emnet diskuterer også utformingen av språkkonstruksjoner for parallellisme, og vil bruke programmeringsspråket Emerald som basis. Emnet tar også en titt på implementeringen av distribuerte objekter, inkludert virtuelle maskiner, kompileringsteknikker, run-time typing, dynamisk programlasting og hvordan du distribuerer søppelinnsamlingen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • kunne forklare Emeralds typesystem og dets betydning for distribusjon
  • kjenne til begrepene distribution, immutability, contra-variance, replikering, fjernkall, mobilitet, tråde, trådsynkronisering, trådmobilitet, og spilloppsamling
  • kjenne til hovedprinsippene i distribuert spilloppsamling, fjernkall, tråde, objektklasser, objekttyper, synkronisering, pålitelighet og rask distribuerte applikasjoner
  • kjenne til prinsippene og metoder for å implementere distribuert spilloppsamling, fjernkall, tråder, objektklasser, objekttyper, synkronisering, pålitelighet og rask distribuerte applikasjoner
  • kunne programmere større distribuerte programmer i Emerald med mange tråder og komplekse synkroniseringskrav, hvor objekterne er fordelt over hele verden
  • kjenne til lysets hastighet og dets effekt på distribuerte systemer
  • kunne anvende Planetlab til måling av performance til distribuerte systemer og applikationer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger på 2 timer hver uke, med 6 timers forelesninger ca hver tredje uke. 2 timer med gruppetimer hver uke. Emnet baserer seg i stor grad på praktisk erfaring gjennom flere større programmeringsoppgaver.

Obligatoriske øvelser som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

2 hjemmeeksamener i løpet av semesteret som hver teller 25% og en muntlig eksamen (skriftlig 4 timer digital eksamen hvis mer enn 20 kandidater) som teller 50% av karakteren.

Hjelpemidler

Muntlig/skriftlig eksamen: Alt skriftlig materiale er tillatt

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5510 – Distribuerte Objekter (videreført)IN9570 – Distribuerte objekter

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk