IN9500 – IT-støttet samarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

IN9500 vil IKKE bli undervist våren 2021

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir innføring i og oversikt over det tverrfaglige forskningsfeltet Computer-Supported Cooperative Work (CSCW). I CSCW er fokus på empiriske studier av arbeid og samarbeid med mål å kunne foreslå bedre IT-støtte. I emnet gjennomgås sentrale teorier og begreper for å forstå arbeid og bruk av IT, og studier av hva folk gjør i praksis, både i og utenfor arbeidet. Målet med emnet er å gi studenter et grunnlag for egen forskning om bruk og design av IT i folks hverdags- eller arbeidspraksis. Undervisningen er basert på diskusjon av forskningsartikler og det legges vekt på at studentene kan definere sin egen interesse innenfor forskningsfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet kan du

  • redegjøre for hvordan bruk av IT i arbeid og hverdagsliv kan forstås i lys av sentrale teorier og begreper fra CSCW-feltet
  • sammenlikne og kontrastere ulike teoretiske og metodiske tilnærminger innenfor et bredt og variert forskningsfelt som CSCW
  • anvende teorier og begreper fra CSCW-feltet på egen empiri og egne erfaringer med bruk av IT i arbeid og hverdagsliv
  • redegjøre for din egen interesse i CSCW-feltet og begrunne den med teori/begreper og empiriske studier fra pensum
  • bygge opp din egen forståelse av bruk av IT i arbeid og hverdagsliv som grunnlag for å forstå CSCW-feltet
  • tilegne deg oversikt over og kunne beskrive "state of the art" innenfor forskningsfelte

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer med forelesning og diskusjon hver uke. Emnet krever 80% oppmøte på undervisning og produksjon av lesenotater for 80% av artiklene i pensum. I tillegg krever en groupware-test og en (gruppe) rapport. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått før eksamen.

I tillegg til læreplanen vil en PhD-student måtte:

  • velge et CSCW-emne å utforske (5 ekstra CSCW-artikler)
  • skrive en litteaturgjennomgang hvor ekstralesning er sammenlignbar med emnets pensum
  • holde (muntlig) presentasjon av og diskutere litteraturgjennomgangen

Eksamen

Muntlig eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5500 - IT-støttet samarbeidINF5200 - Computer supported co-operative work (videreført)INF9920 - Computer supported co-operative work (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 02:18:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

IN9500 vil IKKE bli undervist våren 2021