Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om hvordan en bedrift konkurrerer, om å tilpasse hva man gjør overfor kunder, konkurrenter og andre interessenter basert på bedriftens ressurser, konkurransesituasjonen, og teknologisk utvikling. Spesielt fokuseres det på strategiforståelse og -utvikling for høyteknologiske bedrifter og sammenhengen mellom teknologiutvikling og kompetitiv strategi. Strategifaget bygger på økonomi, markedsføring og organisasjonsfagene og integrerer dem. Emnet vil ta utgangspunkt i konkrete bedriftssituasjoner og analysere dem ved gruppearbeid og diskusjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1830:

  • har du kjennskap til teoretiske fundament for strategifaget, inkludert ressurs-basert og aktivitetsbasert strategi og i hvilke sammenhenger disse brukes
  • har du kunnskap om hvordan endringer i teknologi påvirker konkurransebetingelser og bedrifters muligheter for tilpasninger, herunder teknologiske disrupsjoner
  • behersker du strategiske analyseverktøy
  • har du kunnskap om strategiske utviklingsprosesser i små og store selskaper
  • kan du gjennomføre strategiske analyser, trekke konklusjoner, og grunngi dem i diskusjon i klasserommet

Opptak til emnet

Emnet er adgangsbegrenset til studenter som er tatt opp ved bachelorprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse.

Emnet bygger på emnene INEC1800 – Økonomi, finans og regnskap (nedlagt), INEC1810 – Marknad, markedsføring og produktutvikling og INEC1820 – Organisasjon og ledelse (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

Fire timer forelesning og to timer gruppeundervisning per uke.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av:

  • prosjektoppgave gjort i grupper av 2-4 studenter
  • deltakelse i case-diskusjoner i forelesningene

Prosjektoppgaven teller 60% av den endelige karakteren, mens deltakelsen i case-diskusjonene teller 40% av karakteren.

Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 03:39:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2019

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk