Dette emnet er erstattet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om hvordan en bedrift konkurrerer, om å tilpasse hva man gjør overfor kunder, konkurrenter og andre interessenter basert på bedriftens ressurser, konkurransesituasjonen, og teknologisk utvikling. Spesielt fokuseres det på strategiforståelse og -utvikling for høyteknologiske bedrifter og sammenhengen mellom teknologiutvikling og kompetitiv strategi. Strategifaget bygger på økonomi, markedsføring og organisasjonsfagene og integrerer dem. Emnet vil ta utgangspunkt i konkrete bedriftssituasjoner og analysere dem ved gruppearbeid og diskusjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1830:

  • har du kjennskap til teoretiske fundament for strategifaget, inkludert ressurs-basert og aktivitetsbasert strategi og i hvilke sammenhenger disse brukes
  • har du kunnskap om hvordan endringer i teknologi påvirker konkurransebetingelser og bedrifters muligheter for tilpasninger, herunder teknologiske disrupsjoner
  • behersker du strategiske analyseverktøy
  • har du kunnskap om strategiske utviklingsprosesser i små og store selskaper
  • kan du gjennomføre strategiske analyser, trekke konklusjoner, og grunngi dem i diskusjon i klasserommet

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset til studenter som er tatt opp ved bachelorprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene INEC1800 – Økonomi, finans og regnskap, INEC1810 – Marknad, markedsføring og produktutvikling og INEC1820 – Organisasjon og ledelse.

Undervisning

Fire timer forelesning og to timer gruppeundervisning per uke.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av:

  • prosjektoppgave gjort i grupper av 2-4 studenter
  • deltakelse i case-diskusjoner i forelesningene

Prosjektoppgaven teller 60% av den endelige karakteren, mens deltakelsen i case-diskusjonene teller 40% av karakteren.

Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises første gang våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Eksamen arrangeres ikke etter emnets nedleggelse.

Undervisningsspråk

Norsk