INF3290 – Store og komplekse informasjonssystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om hvordan organisasjoner håndterer store og komplekse informasjonssystemer og samhandlingsløsninger. Undervisningen er basert på analyse av konkrete eksempler (empiriske case-studier) fra både privat og offentlig sektor. Et grunnleggende mål for kurset er at studentene utvikler evne til kritisk vurdering av rådende tenkning og praksis i forhold til komplekse IKT-løsninger. Undervisningen søker derfor å formidle en forståelse av sosio-teknisk kompleksitet, det vil si en forståelse for hvordan teknologiske aspekter er sammenvevd med sosiale, organisatoriske, administrative, og juridiske aspekter. Dessuten er en forståelse av nettverkskompleksitet sentralt for å forstå hva som preger utviklingsdynamikken for storskala, felles løsninger, som vi her kaller informasjonsinfrastrukturer. Kurslitteraturen, som består av studier av IKT i store organisasjoner og av utviklingen til storskala nettverksløsninger (som for eksempel Internett), eksemplifiserer en slik forståelse av kompleksitet og presenterer alternative strategier for å håndtere den.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om:

  • Praktiske utfordringer knyttet til IKT-løsninger i organisasjoner og til felles informasjons-infrastrukturer for flere organisasjoner/sektorer 
  • Hvordan organisasjoner håndterer legacy-systemer, integrasjon, standardisering, arkitektur-basert styring, samt nye teknologi-trender
  • Teoretiske perspektiver for å analysere og forstå kompleksitet knyttet til IKT

Ferdigheter:

  • Du vil kunne planlegge og gjennomføre en analyse av en organisasjons systemportefølje gjennom en case-studie hvor du benytter kvalitative metoder (intervju, observasjon og dokumentanalyse).
  • Du vil kunne identifisere årsaker til kompleksitet og skissere alternative handlingsstrategier

Kompetanse:

  • Du vil kunne identifisere, beskrive og diskutere årsaker til kompleksitet
  • Du vil kunne knytte egne observasjoner til teori og litteratur og trekke ut praktiske implikasjoner
  • Du vil oppøve evnen til kritisk refleksjon omkring håndtering og styring av IKT

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men det er en fordel å ha tatt grunnleggende kurs innen systemutvikling.

Undervisning

Forelesinger (2 timer pr uke) og seminar (2 timer pr uke). Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

To deleksamener basert på gruppearbeid som teller til sammen 40% og en individuell skriftlig innlevering som teller 60 %. Alle deler av eksamen må være bestått.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2018. Videreføres som IN2150 som går for første gang våren 2020

Eksamen

Eksamen gis siste gang høsten 2019 og våren 2020

Undervisningsspråk

Norsk