INF3700 – Informasjonsteknologi og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler samfunnsmessige betingelser for og effekter av iverksetting og bruk av ulike former for informasjonsteknologi. Undervisningen består av en obligatorisk del bygget rundt noen nøkkelbegrep og en utdypingsdel der valg av temaer er åpen for studentenes egne ønsker og preferanser. Nøkkelbegrepene er tenkt som verktøy til å beskrive og analysere et dynamisk informasjonssamfunn.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet

  • har du bakgrunn for å analysere og forstå informasjonssamfunnet i vid forstand
  • får du økt kunnskap om hvordan en kan vurdere samfunnsmessige konsekvenser av IT og hvordan denne kunnskapen kan videreutvikles
  • vil du få et mer kritisk blikk på effektene av informasjonsutvikling på ulike samfunnsområder og stille analytiske, undersøkende spørsmål

Det introduseres seks nøkkelbegrep: makt, valg, ansvar, læring, måling og feil Med utgangspunkt i disse gis ulike innfallsvinkler til å forstå utviklingen av informasjonssamfunnet. Vi tar for oss hvordan teknologien endrer samfunnet og dette i sin tur lager stadig nye politiske, sosiale og praktiske betingelser for kontinuerlig nydannelse. Målet er at studentene  skal øke sin kunnskap og forestillingsevne om:

  • Interessene som ligger bak og former teknologiutvikling (makt)
  • Konsekvensene av tilpasninger og prioriteringer (valg),
  • Utvikling og avvikling av vaner, verdier og ferdigheter (læring),
  • Forpliktelser og dilemmaer vi utfordres av i teknologivalg (ansvar),
  • Standarder og kvantifiseringer som er fundamentale i informasjonssamfunnet (måling)
  • De nye formene for risiko og sårbarhet både som utvikles i et informasjonssamfunn (risiko)

Et sentralt læringsmål er at studentene gjennom å delta i et prosjektarbeid skal oppøve faglig selvstendighet og evnen til å samarbeide om å lage en rapport. Denne skal være et resultat av den kunnskap og de analytiske ferdighetene som opparbeides gjennom undervisning, øvingsgrupper og arbeid i prosjektgrupper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptaksramme: 25 våren 2012. 50 fra vår 2013.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på intervjuteknikk tilsvarende:

Undervisning

Forelesning og prosjektaktivitet, 2+2 timer per uke. Obligatorisk prosjektarbeid i gruppe. Obligatorisk oppmøte på 5 av de 7 første forelesningene.

Eksamen

Prosjektrapport og presentasjon av prosjekt. Det vil bli gitt individuelt resultat på presentasjonen. Begge deler må være bestått og begge deler må bestås samme semester.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Obligatorisk oppmøte på 5 av de 7 første forelesningene

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk