ITLED4220 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling

Kort om emnet

Emneansvarlig

Bilde av Dag SjøbergDag Sjøberg

Professor ved Institutt for informatikk, UiO.

Dag forsker på og underviser i utvikling av IT-systemer. Forbedring av prosesser ved bruk av prinsipper fra Lean og smidige metoder er sentralt. For å sikre relevans og kvalitet av prosesser og støttende metoder, teknikker og verktøy gjennomfører Dag empirisk evaluering i samarbeid med industri, næringsliv og forvaltning.

Forelesere

Bilde av Viktoria StrayViktoria Stray

Førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, UiO.

Viktoria Stray er førsteamanuensis ved UiO, samt forsker ved SINTEF Digital. Viktoria forsker på smidige praksiser, digitalisering, tverrfaglig teamarbeid, stor-skala smidig, og global programvareutvikling (insourcing/outsourcing). Viktoria jobbet som IT-konsulent i Accenture før hun tok sin PhD om smidig systemutvikling på UiO. Hun er også utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU.

Bilde av Ketil JensenKetil Jensen

Siv.ing. fra Instistitutt for Datateknikk på NTNU

Ketil Jensen har jobbet som konsulent i 20 år blant annet som utvikler, teamleder, Lean/Agile coach og avdelingsleder. Ketil har jobbet med smidig systemutvikling siden 2005, Kanban siden 2009 og ble første akkrediterte Kanban trainer i Norge i 2012. Ketil har holdt mange kurs i Kanban og Lean softwareutvikling, og har introdusert Kanban i flere store norske organisasjoner. De siste årene har Ketil også vært sentral i innføringen av DevOps i et stort norsk telecom selskap.


Emnet skal gi en oversikt over sentrale problemstillinger, teorier og rammeverk for  utvikling og utvidelser av IT-systemer. Studentene skal få et bedre grunnlag for å kunne velge og ta i bruk prosesser og metoder for slik utvikling og utvidelser.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Emnets kunnskapsgrunnlag er empiriske studier av utviklingsprosesser, og teorier og prinsipper for Lean og smidig systemutvikling (software engineering). Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil også bli trukket inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Kjenne til prinsippene bak Lean og smidige prosesser for utvikling og utvidelse av IT-systemer
  • Spesiell kjennskap til ulike aspekter ved metodene Scrum og Kanban og deres fordeler og ulemper i ulike kontekster
  • Forståelse for hvilke aktiviteter som inngår i forbedring av systemutviklingsprosesser og spesielt hvordan man kan måle effekten av ulike tiltak
  • Kan formulere en forskbar problemstilling innen prosessforbedring knyttet til egen virksomhet

Ferdigheter

  • Kan gi faglig begrunnede innspill om valg av prosesser, metoder og teknologier for utvikling av IT-systemer i en gitt organisasjon.
  • Kan velge og begrunne en fornuftig undersøkelsesmetode for å vurdere hva slags utviklingsprosesser og forbedringstiltak som vil være egnet i en gitt virksomhet.
  • Kan gjennomføre systematisk datainnsamling og dataanalyse for evaluering, sammenligning og forbedring av prosesser, metoder og teknologier for utvikling av IT-systemer.

Kompetanse

  • Kan reflektere over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning eller utbredt oppfatning i fagmiljøet, om prosesser og metoder for systemutvikling og diskutere praktiske implikasjoner for egen virksomhet
  • Kan lage et sammendrag om prosesser og metoder for utvikling av IT-systemer i en gitt organisasjon, beregnet for beslutningstakere, med handlingsalternativer og anbefaling.

Opptak og adgangsregulering

Søk om opptak

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Anbefalte forkunnskaper

Enten 40 studiepoeng informatikkfag eller 3 års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene.

Med utgangspunkt i utfordringer ved prosessene rundt utvikling av IT-systemer i egen virksomhet skal studentene mellom første og andre samling utarbeide et opplegg til prosjektoppgaven som utgjør eksamen på kurset.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

–Hvis man skriver alene 6.000 ord
–To samarbeider 9.000 ord
–Tre samarbeider 12.000 ord
–Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

 

Ved for få påmeldte kan emnet utsettes/avlyses.

 

Kursavgift

25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen)