ITLED4220 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over sentrale problemstillinger, teorier og rammeverk for utvikling og utvidelser av IT-systemer. Studentene skal få et bedre grunnlag for å kunne velge og ta i bruk prosesser og metoder for slik utvikling og utvidelser.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Emnets kunnskapsgrunnlag er empiriske studier av utviklingsprosesser, og teorier og prinsipper for Lean og smidig systemutvikling (software engineering). Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil også bli trukket inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Kjenne til prinsippene bak Lean og smidige prosesser for utvikling og utvidelse av IT-systemer
 • Spesiell kjennskap til ulike aspekter ved metodene Scrum og Kanban og deres fordeler og ulemper i ulike kontekster
 • Forståelse for hvilke aktiviteter som inngår i forbedring av systemutviklingsprosesser og spesielt hvordan man kan måle effekten av ulike tiltak
 • Kan formulere en forskbar problemstilling innen prosessforbedring knyttet til egen virksomhet

Ferdigheter

 • Kan gi faglig begrunnede innspill om valg av prosesser, metoder og teknologier for utvikling av IT-systemer i en gitt organisasjon.
 • Kan velge og begrunne en fornuftig undersøkelsesmetode for å vurdere hva slags utviklingsprosesser og forbedringstiltak som vil være egnet i en gitt virksomhet.
 • Kan gjennomføre systematisk datainnsamling og dataanalyse for evaluering, sammenligning og forbedring av prosesser, metoder og teknologier for utvikling av IT-systemer.

Kompetanse

 • Kan reflektere over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning eller utbredt oppfatning i fagmiljøet, om prosesser og metoder for systemutvikling og diskutere praktiske implikasjoner for egen virksomhet
 • Kan lage et sammendrag om prosesser og metoder for utvikling av IT-systemer i en gitt organisasjon, beregnet for beslutningstakere, med handlingsalternativer og anbefaling.

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Enten 40 studiepoeng informatikkfag eller 3 års relevant yrkeserfaring.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene.

Med utgangspunkt i utfordringer ved prosessene rundt utvikling av IT-systemer i egen virksomhet skal studentene mellom første og andre samling utarbeide et opplegg til prosjektoppgaven som utgjør eksamen på kurset.

Kostnader ved å ta emnet

25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager, samt 3 retters middag, den ene dagen.)

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

 • Hvis man skriver alene 6.000 ord
 • To samarbeider 9.000 ord
 • Tre samarbeider 12.000 ord

Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2021 05:31:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk