Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bayes beslutningsteori, ledet læring, parametriske og ikke-parametriske metoder, lineære diskriminantfunksjoner, egenskapsuttrekking, ikkeledet læring, klyngeanalyse, syntaktiske metoder.

Hva lærer du?

Etter fullført emne vil du:

  • kunne beskrive teorien for klassifisering og mønstergjenkjenning
  • ha et godt grunnlag for å velge metodikk og kunne konstruere og evaluere klassifikatorer for gitte problemstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av MAT1120 – Lineær algebra (MAT120A/B), MAT1110 (MAT110A/B) og STK1000 – Innføring i anvendt statistikk (tidligere ST005).

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og øving pr. uke. Emnet har obligatoriske øvelser som må godkjennes for å kunne stille til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen. 

Obligatoriske oppgaver må være godkjent før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK4590 – Mønstergjenkjenning (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk